Vad innebär det att ha diagnosen Asperger syndrom?

advertisement
2012-12-03
Vad innebär det att ha
Aspergers syndrom?
Föreläsningen i Göteborg
2012-12- 03
Susanne Jessen
Utbildningscenter Autism
Målsättning
 Att
öka förståelsen och kunskapen
hos olika myndighetspersoner som
möter personer med diagnos
Asperger Syndrom/Autismspektrum.
1
2012-12-03
Asperger /Autismspektrum
 Född
med annorlunda förutsättningar
 Annorlunda
socialt samspel
 Annorlunda kommunikation
 Bristande föreställningsförmåga,
speciella intresse
 Annorlunda
kognition och perception
Personer med Asperger och
Autism har ett annat sätt att:






Förstå – mer konkreta, bokstavliga , visuella
Minnas - associera utifrån detaljer, använder
minnet på ett annorlunda sätt.
Uppleva – upplever sinnesintryck på ett
annorlunda sätt.
Kommunicera – svårt att ta initiativ, färre
uttryckssätt.
Föreställa sig – svårt att förstå konsekvenser och
orsaker.
Tolka situationer – oflexibla, utgår från personen
själv.
2
2012-12-03
Social blindhet &Kommunikation
Överföra/uttrycka – ta emot och
tolka
budskap samt svara i sociala
situationer…
3
2012-12-03
När personalen hälsar flera gånger ; ska jag hälsa
varje gång jag ser folk räcker det inte med en
gång ?
När de på ABC frågar vad är det som har varit
bra? Fattar jag inte vad de menar med , vad är
vad ?
På ABC skulle de vara tre äggstora potatis ., fanns
inte så jag fick ta två stora potatisar , personalen
försökte förklara att det är som tre äggstora, men
jag kan inte tänka så det är ju bara två stora inte
tre äggstora
Frågor citerade av ung kvinna med autismspektrumtillstånd
4
2012-12-03
Konsekvenser av en annorlunda utveckling av
mentalisering/Theory of mind kan göra det svårt att:
Förstå vad andra vet, kan förväntas veta.
 Förstå att/hur ens beteende påverkar andra/ se
sig själv ur andras perspektiv.
 Läsa av andra och förstå andras avsikter
(oärlighet, ironi, skämt ).
 Förstå andras/sina egna känslor.
 Förstå oskrivna regler.
 Förstå hur man ska förmedla budskap.
 Förstå andras beteende och att det kan förändras
olika situationer - byta perspektiv.

Förklarar: Svårigheter med socialt samspel och
kommunikation
Konsekvenser av en annorlunda utveckling av
Central koherens kan göra det svårt att:
 Utläsa
ett sammanhangs betydelse,
använda sammanhang för att förstå.
 Se samband mellan händelser
 Förstå abstraktioner
 Generalisera
 Förstå kommunikation
5
2012-12-03
Exekutiva funktioner
Planeringsfunktionen, att vara
målinriktad i tanke och handlig, kräver
flexibilitet i tänkande och handling.
(Ozonoff, 2001)
Sammanfattande begrepp på flera
kognitiva funktioner för
t e x ;kognitiv flexibilitet, arbetsminne,
planering.
Källa: (Dahlgren, 2007)
Konsekvenser av en annorlunda utveckling av exekutiva funktioner:
Kan göra det svårt att:
 Komma
ihåg på kortsikt
tid och rum
 Fatta beslut och välja
 Korrigera sitt beteende/ lära av misstag/lära om
 Kontrollera sina impulser
 Vara flexibel
 Organisera, planera och sätta igång
 Skifta uppmärksamhet
 Överblicka
Exekutiva funktioner är inte viktiga i sammanhang
som är rutiner, väl automatiserade kunskaper
utan behövs vid förändring eller ny situation där
”gamla” kunskaper inte är tillräckliga.
(Dahlgren, 2007)
6
2012-12-03
Konsekvenser av en annorlunda sinnesbearbetning
kan vara:
 Drar
andra slutsatser om vad som är
intressant, roligt, farligt
 Stressad av ”vanliga” situationer och
miljöer
 energiåtgång
 Trötthet, utmattning och utbrändhet
Samma diagnos men så olika
 En
del tillbakadragna och tysta
 Någon social och verbal
 Någon aktiv, ifrågasättande och
krävande
 Helt ”vanlig” i första kontakten
7
2012-12-03
Förhållningssätt
Vara intresserad av annorlunda sätt att
tänka
 Öppenhet för att referensramarna är olika
 Att ha en lyhördhet och vara beredd att
ändra sina egna referensramar
 Inta en ”ickevetande” position
 Att skapa tydlighet; skapa ramar och
struktur med en flexibilitet inom ramen.

Innan mötet
 Att
bara komma iväg på ett möte
kan för många innebär en
kraftansträngning och slukar energi
 Ge muntlig/skriftlig information om
mötet
 Syftet med mötet
 Var är mötet och hur tar jag mig dit?
8
2012-12-03
Fysiska ramar
Håll tiden !
Tydligt bemötande!
Minimera störningsmoment!
Boka ny tid!
Tydligt avslut, förvarna gärna : nu är
det 10 min kvar !
Annorlunda ögonkontakt!
Mötet
 Du
måste vara aktiv och hålla i
samtalet
 Undvik kallprat ! Säg det som ska
sägas!
 Gott om tid!
 Tydlig med mötets syfte och
tidsramen
 Dagordning,för att hålla sig till ämnet
9
2012-12-03
Ex på dagordning
 Nuläget
 Planera
kontakt med socialtjänsten
 Bestämma datum för start av praktik
Mötet
 Anpassa
ditt sätt att tala!
 Stäm av under mötets gång för att
undvika missförstånd!
 Om det blir fel, backa ,be om ursäkt!
 Sammanfatta mötet!
10
2012-12-03
 Lyssna
, utan att tolka!
 Ställ klargörande frågor!
 Använd konkreta och tydliga frågor!
 Var rak!
 Tillåt tystnad!
Att förändra sitt tänkande, att planera
och genomföra sina förändringar
 Förändringar
är för många svåra
 Förändringar
tar mycket energi!
 Måste
få ta tid!
11
2012-12-03
 Visa
respekt!
 Var lyhörd!
 Förståelse för att det är svårt!
 Vissa intresse för personens
perspektiv!
 Ge konkreta och tydliga ex för att
hjälpa personen att se saken från
ett annat perspektiv!
 Ge positiv feedback!
 Tydliggör framsteg!
Hjälpmedel
 Papper
och penna
 Whiteboard
 Mobil
 Ipad
 Mail
 …………
12
2012-12-03
Om något blir fel ……
Det finns en anledning ,även om det
verkar svårt att se
 Vad är det vi missat ?
 Tänk till!
 Har det skett ett missförstånd?
 Vid missförstånd, be om ursäkt och backa!
 Är personen stressad eller rädd?
 Glöm inte att det finns en
funktionsnedsättning!
 Ha tålamod!

Funktionsnedsättning och
samhället
Samhällets krav!
Snårskog av insatser!
Svårt för personen att samordna
kontakterna!
Har samhället råd att inte ta till vara
kompetensen?
13
2012-12-03
 Enkla
jobb – svårast
 Använd specialintressen
 Noggranna
 Punktliga
 Visuellt starka
 Gör det som ska göras
 Logiska
 Bra minne
 Detaljstarka
 Uthållighet
referenser





G.Gerland: att arbeta med Asperger syndrom (pavus 2010)
T.Attwood:Om asperger syndrom (natur & kultur1998)
G.Norrö: Asperger Syndrom- Har jag verkligen
det?(intermedia2006)
Frith, Uta (red.) (1998): Autism och Aspergers syndrom. Liber AB,
Sverige
Gerland, Gunilla (1996): En riktig människa. Cura
Bokförlag, Sverige
www.autism.se
www.pedagogisktperspektiv.se
www.autismforum.se
14
Download