HUVUDTITEL

advertisement
Hälsa och samhälle
Unga vuxna med
Asperger Syndrom
DIAGNOSEN OCH ÅLDERNS BETYDELSE
SOCIALA RELATIONER
SAMHÄLLSSTÖD
FÖRFATTARE 1: Anna Ferrand-Drake
FÖRFATTARE 2: Annika Johansson
C-uppsats, Examensarbete 15 p
Socionomprogrammet
Inriktning social omsorg
Mars 2008
Malmö högskola
Hälsa och samhälle
205 06 Malmö
Young persons with Asperger Syndrom
The importance of Diagnose and Age
Social Relations
Support from Society
ABSTRACT
Syftet med denna studie var att via föräldrarnas iakttagelser av sina barn beskriva
unga personer med Asperger syndrom. Vi har haft som mål att undersöka på
vilket sätt åldern för diagnosen påverkat barnens/de ungas situation. Vi ville även
belysa hur barnens/de ungas relationer med jämnåriga gestaltade sig under
skoltiden och under tonårstiden. Dessutom ville vi undersöka vilka stödinsatser
som barnen/de unga erhållit från samhället.
Studien baserar sig på intervjuer med föräldrar till unga personer med Aspergers
syndrom, samt på litteraturstudier.
Resultatet av studien visade att personer med Asperger syndrom ofta behöver stöd
och hjälp av föräldrar och samhället för att klara av att leva ett eget och
självständigt liv. Personer med Aspergers syndrom upplevde enligt föräldrarna
ofta problem i relationerna med jämnåriga, men hade vanligen en önskan om att
ingå på ett normalt sätt i relationer. Speciellt stora upplevdes problemen vara
under tonårstiden. Variationen i samhällsstödet till barnen/de unga med Aspergers
syndrom var stort. Stödet från samhället kunde innebära speciellt anpassade
pedagogiska metoder i skolan, stöd i den dagliga livsföringen, ledsagarservice och
boendestöd av olika slag. Föräldrarna hade både goda och dåliga erfarenheter av
det stöd och hjälp som samhället har att erbjuda. Det fanns en variation mellan hur
föräldrar har upplevt situationen för sina barn med Aspergers syndrom, beroende
av hur och vid vilken ålder deras barn fått sin diagnos.
Nyckelord: Asperger syndrom, unga personer, diagnos, sociala relationer,
samhällsstöd och fallstudie.
Download