PSYKISK HÄLSA

advertisement
PSYKISK HÄLSA
”Barns hälsa och levnadsvanor”
„
„
„
Flickor i tonåren
Barn i socioekonomiskt utsatta områden
Båda föräldrarna invandrare
„
„
„
65% av alla spädbarn har anknytning till någon
eller båda föräldrarna
3-29% av förskolebarnen har någon form av
psykisk ohälsa
5-20% av alla skolbarn anses ha psykisk ohälsa
Barn-Ulf
„
„
Undersökning av 10 till 18-åringar
91% är oftast på bra humör
Pojkar 96%, flickor 87%
„
„
40% av pojkarna uppger
koncentrationssvårigheter
32% av flickorna är spända, nervösa och ledsna
BUP i Umeå
„
„
„
„
„
Autism 0,2%
Asperger 0,5%
ADHD 2-3%
Schizofreni 0,5%
Depression:
10 år 1%
17 år 5%
„
„
„
Ätstörning 2-3%
Ångest 5%
Beteendeproblem 5%
Ålder- och könsaspekter
„
„
„
„
ADHD, Asperger, autism, schizofreni och
beteendestörningar är vanligare hos pojkar
Depression, ätstörningar och ångest är vanligare
hos flickor.
Självmord och självmordsförsök ca 5%.
Vanligare hos flickor
”smittsamt”
Nya ärenden på BUP
„
„
1985 ca 250
2006 ca 800
Förbrukning av läkemedel
„
„
„
„
10-14 år 0,3%
15-18 år 1,2%
Alla åldrar 6%
Över 65 år 20%
Barn i riskgrupper
„
„
„
„
Barn till psykiskt sjuka
Asylbarn
Socialt utsatta barn
Omhändertagna barn
”Tänk långsiktigt”
„
„
„
„
„
Generella insatser av samhället är betydelsefulla
Samverkan mellan olika verksamheter
Kunskap om insatsernas effekt
Viktigt med tidiga och långsiktiga insatser
Forskning behövs
Download