Bildspel, autism, anpassad, ht08

advertisement
AUTISM och
ASPERGER
SYNDROM
Robert Lindell november 2008
Del 1
NEUROPSYKIATRISKA
FUNKTIONSHINDER
ADHD ADD DAMP
ASPERGER SYNDROM
AUTISM
TOURETTES SYNDROM
ADHD
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
• Problem med uppmärksamhet
• Problem med impulsivitet
• Problem med överaktivitet
ADD
Attention Deficit Disorder
• Problem med uppmärksamhet
• Problem med impulsivitet
• Problem med för låg
aktivitetsnivå
DAMP
Dysfunktion Attention Motorik Perception
(tidigare MBD; Minimal Brain Dysfunction)
• Som ADHD /ADD +
• Perceptionsstörning
• Motorikstörning
NEUROPSYKIATRISKA
FUNKTIONSHINDER
ADHD
ADD
DAMP
AUTISM
AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND
ASPERGER
SYNDROM
ÖVRIGA NP FUNKTIONSHINDER
DYSLEXI, DYSKALKULI
INLÄRNINGSSVÅRIGHETER
AUTISMLIKNANDE
TILLSTÅND
AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND
• Svår störning i ömsesidig Social
interaktion
• Svår störning i Kommunikation
(språkförståelse, gestförståelse,
mimikförståelse samt avvikelser i
förmågan att uttrycka sig verbalt och
icke-verbalt
• Svår störning i Beteendet, begränsning
i beteenderepertoar, begränsade
intressen
Störning i förmågan till social
interaktion
• Stora svårigheter att använda ickeverbalt
beteende som ögonkontakt m m som led i
social interaktion.
• Svårigheter att utveckla relationer till
jämnåriga
• Bristande social eller emotionell
ömsesidighet.
Störning i språklig och icke-språklig
kommunikation
• Stora svårigheter att ta initiativ till och
upprätthålla samtal med andra
människor.
• Stereotypt och repetitivt bruk av språk
• Svårigheter att läsa av minspel, blickar,
kroppshållning
• Konkret ordförståelse
Störning i beteenden, intressen
och aktiviteter.
• Brist på intressen
• Få men intensiva intressen
• Fasthållande vid speciella rutiner eller
ritualer
• Svårigheter med fantasilek och/eller
social imiterande lek
AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND
• autism
Leo Kanner 1943
• Asperger syndrom
Hans Asperger 1944
Lorna Wing 1981
• autismliknande tillstånd
Läs mer: Om Asperger syndrom Tony Attwood
Varför olika diagnoser?
• Om den tidiga språkliga utvecklingen var
normal = Asperger syndrom
• Om försening i den tidiga
språkutvecklingen = autism
• Om man endast har de två första i triaden
(svårigheter med interaktion och
kommunikation) = autismliknande tillstånd
STÖRNING
ELLER
PERSONLIGHETSDRAG
??
FUNKTIONSNEDSÄTTNING OCH
FUNKTIONSHINDER
Funktionsnedsättning innebär att man i
större eller mindre grad saknar förmåga att
utföra något på det sätt som anses normalt.
Funktionshinder är följden av funktionsnedsättningen i förhållande till miljön
Funktionshinder beror alltså inte bara på personen
utan också på vilka krav miljön ställer på en
persons funktionsförmåga.
AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND I RELATION
TILL ANDRA DIAGNOSER
PEDAGOGISKT ARBETSSSÄTT
• Alla kan lära sig och utveckla sin
förståelse
• Vår uppgift att ta reda på vad den
enskilde kan och hur han/hon förstår
• Personer med autism/AS gör sitt bästa
för att förstå
• Vår uppgift att ge förutsättningar för
förståelse och lärande
• Helhetssyn – generalist istället för
specialist
PEDAGOGISKT ARBETSSÄTT
• KUNSKAP OM AUTISM / ASPERGER
SYNDROM
• KUNSKAP OM PERSONEN
• HJÄLPMEDEL och ANPASSNINGAR
• LIVSPERSPEKTIV
• UNDERVISNINGSSÄTT/BEMÖTANDE
Annorlunda sätt att tänka och förstå
PERCEPTION
hur sinnesintryck (information)
uppfattas
• hörsel
• syn
• känsel och beröring
• lukt och smak
• rörelsesinne
• balanssinne
DETALJPERCEPTION
innebär att förstå med hjälp av
perceptuella detaljer istället för
genom helheter
GER
DETALJTÄNKANDE
TEORIN OM
GEMENSAM UPPMÄRKSAMHET
(joint attention)
förmågan att t.ex. titta på ett föremål
eller observera något
TILLSAMMANS
med en annan människa och vara
medveten om att den andra personen
observerar samma sak som jag själv gör
TEORIN OM
MENTALISERING
(theory of mind)
förmågan att föreställa sig och förstå
andra människors tankar och känslor
–
–
–
–
att ta andras perspektiv
förstå andras avsikter
se sig själv ur andras perspektiv
reflektera kring sitt eget och andras
beteende
TEORIN OM MENTALISERING
vad kan vara svårt för en person
med autism / AS ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
att förstå andras känslor
att räkna ut vad andra vet och kan
att avläsa andras avsikter
att avläsa lyssnarens intresse för det man talar om
att förstå ord som kan tolkas bokstavligt
att förutse vad andra kan tycka om det man gör
att förstå missförstånd
att vara oärlig och att förstå oärlighet
att förstå de bakomliggande orsakerna till andras
agerande
TEORIN OM
CENTRAL SAMORDNING
(central coherence)
förmågan att skapa ett centralt sammanhang genom
- att kunna foga samman detaljer till en helhet
- att kunna finna meningen i det man uppfattar
- att kunna föra över kunskap från en situation till en
annan
CENTRAL SAMORDNING
Kan leda till svårigheter med:
• att utifrån sammanhang förstå vad som
förväntas av mig
• att förstå vilka detaljer som är viktiga
• att se samband mellan händelser
• att se bakom informationen - förstå helheten
• generalisering
• kommunikation
PROBLEM MED ATT FÖRSTÅ
INFORMATION
• SVÅRT ATT SOVRA, ATT FOKUSERA
DET SOM RELEVANT OCH VIKTIGT
• SVÅRT MED OLIKA SINNESINTRYCK
• SVÅRT ATT SAMORDNA
SINNESINTRYCKEN
• SVÅRT ATT FINNA MENING
• SVÅRT ATT FÅ ÖVERBLICK OCH SE
HELHETER
TEORIN OM
EXEKUTIVA FUNKTIONER
förmågan att bearbeta och förstå information i syfte att
uppnå framtida mål
Personer med AST har ofta problem med:
- organisering och planering
- problemlösning
- impulskontroll
- tidsuppfattning
- igångsättning
- automatisering av vardagsfunktioner
Läs mer tex Barkleys teori om exekutiva funktioner
TEORIN OM EXEKUTIVA
FUNKTIONER
Svårigheter med att:
•
•
•
•
•
•
•
hantera nya situationer
lösa problem
planera och fatta beslut
föreställa sig vägen till målet
överblicka
föreställa sig sekvens
utvärdering
AUTISM / ASPERGER SYNDROM
• genomgripande störning i utvecklingen
– påverkar många utvecklingsområden
– påverkar alla delar av det dagliga livet
– påverkar personen under hela livet
• specifik störning i utvecklingen
– annorlunda utveckling i jämförelse med normal
utveckling och andra störningar i utvecklingen
– ojämn utvecklingsprofil
AUTISM / ASPERGER SYNDROM
SVÅRIGHETER MED ATT:
- FÖRSTÅ ANDRAS TANKAR OCH KÄNSLOR
(THEORY OF MI ND)
- FINNA MENING, SAMMANHANG OCH HELHET
(CENTRAL COHERENCE)
- BEARBETA OCH FÖRSTÅ INFORMATION, PLANERA OCH
ORGANISERA (EXEKUTIVA FUNKTIONER)

ANNORLUNDA SÄTT ATT
UPPFATTA, TÄNKA OCH FÖRSTÅ

SYMPTOM
Annorlunda sätt att tänka och
förstå
•
•
•
•
Drar andra slutsatser
Stressad av ”vanliga” situationer, miljöer
Energiåtgång
Trötthet, utmattning, lättirriterad
PERSONER MED AUTISM / AS
OFTA BRA PÅ
•
•
•
•
•
•
•
MINNET - IBLAND FOTOGRAFISKT
SPECIALKUNSKAPER
DET MAN SER
DETALJMINNET
NOGGRANNHET
PUNKTLIGHET
ÄRLIGHET
En flicka 8 år med AS skrev:
Att va en som jag kan vara lite svårt
men det är bra
men det är ändå svårt
men det är bra att vara jag
Mer information
• Föreningen Attention www.attention-riks.nu
• Föreningen Autism www.autism.se
• Autismforum www.autismforum.se
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards