Autism och autismliknande tillstånd Autismspektrum

advertisement
Autism och autismliknande
tillstånd
Autismspektrum
 Klassisk autism (Infantil autism, Kanner autism/syndrom)
 Högfungerande autism (HFA)
 Asperger syndrom
 Atypisk autism (PDD-NOS, ”autism UNS”)
 Disintegrativ störning (Hellers syndrom)
Förekomst
 Autismspektrum nästan 1%
 Klassisk autism 0,2%
 Aspergers syndrom 0,5%
 Pojkar : Flickor 4 : 1
Autism och autismliknande tillstånd
Wings triad
 Begränsad förmåga till ömsesidigt socialt samspel
 Begränsad förmåga till ömsesidig kommunikation
 Begränsning av fantasi, lek, beteenden och intressen
Förklaras inte av den allmänna begåvningsnivån
Fyra grupper
 Avskärmade
 Passiva
 Aktiva men udda, distanslösa
 Överdrivet formella, rigida
Viktiga kognitiva funktioner
 Theory of mind(Mentaliseringsförmåga)
Förmåga att förstå att människor har egna inre liv, tankar och
känslor, som ligger bakom de beteenden vi ser. En förutsättning för
inlevelseförmåga.
 Exekutiva funktioner
Förmågan att i tanken kunna planera,
organisera, hålla tillbaka impulser för att behålla vald strategi,
tillfälligt växla fokus och hitta tillbaka till ursprunglig plan.
Nödvändig för att utveckla känsla för tid
 Central koherens Förmågan att se helheter och
meningsfulla sammanhang. Sortera bort oviktiga detaljer.
Annorlunda perception
 Annorlunda känslighet för










Ljud
Matens smak och konsistens
Visuella intryck (ljus, färg, avstånd, storlek)
Lukt
Smärta
Temperatur
Bristande bortfiltrering av ovidkommande sinnesintryck
Synestesi
Svårt med samordning av sinnesintryck
Bristande kroppsuppfattning
De biologiska grunderna för ASD
•
•
•
•
•
•
Förståndshandikapp 80%
Epilepsi 30-40%
Synnedsättning 20%
Skelning 40%
Hörselnedsättning 25%
Associerad medicinsk sjukdom 25%
Fragilit-X, Angelmans syndrom, Tuberös skleros, Itos hypomelanos, Intrauterin
rubella, Postnatal herpes, metabola sjukdomar
• Ärftlighet
Syskonrisk 5%
Tvillingstudier, HZ konkordans 80-90%
Asperger 50% nära släkting
Genetiska studier
• Pre- och perinatal stress
• Macrocephalus
• Obduktionsdata
• Funktionell hjärnavbildning (SPECT, PET, fMRI)
Frontalt
Temporalt
• Hjärnstamsdysfunktion (ABR, ögonmotorik) 55%
• Neurotransmittorer
DA, NA
GFA proteiner
Gangliosider
Pekar på dysfunktionell synapsbildning och nedbrytning
• Spegelneuron
Autism – Ofta också
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Adhd
50%
Tics
OCD
Ångest, ssk panik
Depression
Bipolärt syndrom
Selektiv mutism
Ätstörning minst 10-15%
Sömnstörning
Epilepsi
Personlighetsstörning
Utvecklingsstörning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Specifikt
Inte underordnat utvecklingsstörningen
Mer annorlunda än sen utveckling
Kommunikations handikapp fr a
Ojämn kognitiv profil
Detaljfokuserad kognitiv stil
Ekotal
Svårt med mentalisering
Svårt att generalisera
Visuellt tydliggörande strategier
Strategier för ökad social förståelse och social
kommunikation
• Mycket viktigt att känna igen
• ”De allra svåraste” har ofta autism, epilepsi och
utvecklingsstörning
Man är inte sin
diagnos!
Man är inte autistisk, man har
autism
Man är först och främst en
människa, en unik individ
sen kan man ha problem
Att ha autism är inte detsamma som att vara omänsklig.
Men det innebär att man är annorlunda i grunden. Det
innebär att det som är normalt för andra inte är normalt
för mig, och det som är normalt för mig är inte är
normalt för andra.
Jag är på sätt och vis illa rustad för att överleva i den
här världen, likt en utomjording som strandat utan karta.
Men min personlighet är intakt. Mitt själv är oskadat.
Livet har både mening och värde för mig och jag önskar
inte bli botat från mig själv…..
Inse att vi är lika främmande för varandra och att mitt
sätt att vara inte endast är en skadad variant av ditt….
Visa mig respekten att möta mig på mina egna villkor.
Ifrågasätt dina slutsatser. Definiera dina villkor. Arbeta
med mig för att bygga broar mellan oss.
Jim Sinclair 1992
Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett
bestämt mål, måste jag finna henne där hon är och
börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv när han tror att
han kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer
än vad han gör, men först och främst förstå det han
förstår.
Sören Kirkegaard
Download