Autism
och
Asbergers Syndrom
”Människor med andra handikapp får ofta kämpa för att andra skall förstå att de är normala,
och som alla andra, inuti trots att de ser annorlunda ut utanpå. För oss med autism är det
tvärtom. Vi får i stället kämpa för att andra skall förstå att vi är väsentligt annorlunda på
insidan.” - Gunilla Gerland
Vad är Autism?
-
Livslång neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
-
Tolkar och tar in information annorlunda
-
Svårigheter med socialt samspel
-
Svårigheter med ömsesidig
kommunikation
-
Begränsade intressen och beteenden
-
Ofta i kombination med
utvecklingsstörning och/eller ADHD
Vem?
-
Färre än 1% har enligt studier någon form
av autismspektrumtillstånd
-
Betydligt fler pojkar än flickor
-
Symtom visar sig före 3-års ålder
-
Troligtvis genetiskt eller delvis genetiska
orsaker samt delvis ärftligt
Hur märks det?
Socialt samspel
-
Ömsesidighet
-
Tolka andras tankar, känslor och behov
-
Dela upplevelser och söka tröst
-
Få och behålla vänner
-
Fokus på detaljer, ej helhet
Hur märks det?
Kommunikation
-
Sent eller inget tal
-
Upprepar fraser (Ekotal)
-
Svårt att tolka djupare mening i språket,
det mellan raderna
-
Bokstavlig tolkning
-
Symboler, humor och ironi är svårt eller
omöjligt via språket
-
Inleda och hålla igång ett samtal är svårt
-
Mimik, blickar, gester och tonfall
Hur märks det?
Begränsade beteenden och intressen
-
Rutiner och struktur på gott och ont
-
Ritualer och rutiner skapar trygghet
-
Stereotypt beteende, upprepar samma
sak om och om igen
-
Svårt med varierade låtsas- och rollekar
-
Svårt att ta initiativ till nya
lekar/aktiviteter
-
Ordning och reda, sortera och lära sig
utantill till synes meningslöst
Hur märks det?
Ofta också
-
Annan tolkning/upplevelse av
sinnesintryck, ljud, ljus, lukt och beröring.
-
Mat/måltidsbekymmer
-
Sömnsvårigheter
-
Annan diagnos som ADHD
Autismsimulator
Autism och
undervisning
Individuellt behov av anpassningar och
träning. Ofta tar det längre tid för eleven att
lära sig nya saker och behöver också ofta mer
repetition. Det man har lärt i ett
sammanhang kan vara borta i ett annat. Var
för siktig med att ta ”självklarheter” för givet.
-
Lär känna
-
Fundera
-
Pröva
-
Hur gick det?
-
Testa igen
Lugn och ordnad
studiemiljö
Renodla studiemiljön och rensa bort onödiga
och störande sinnesintryck
-
Ljudnivå och plötsliga ljud
-
Ljus, kanske dämpad belysning
-
Lukter, beröring och andra sinnesintryck!?
-
Alternativ till muntliga instruktioner
-
Arbetsordning
-
Bildstöd och annan ickeverbal
kommunikation
-
Hur mycket och vad gör jag sedan?
-
Handskas med förändringar
Social träning
Eleven kan ha ett behov av att träna sig i att
hantera vardagssituationer och
vardagsinteraktion
-
Klä på sig/byta om
-
Vänta i kö i matsalen
-
Vänta på sin tur
-
Gå med i lek
-
Säga till om toabesök
-
Räcka upp handen och svara på frågor
-
Lära sig att imitera
Ickeverbala
instruktioner och
hjälpmedel
Det kan vara svårt att förstå muntliga
instruktioner pga.
kommunikationssvårigheter. Använd vid
behov andra sätt att visa vad ni förväntar er.,
t.ex.
-
Skriftlig arbetsordning
-
Bildschema
-
Färgkodning
-
Föremål som schema
Annat som underlättar
• Bra kommunikation med föräldrar, liknande rutiner i skolan som
hemma
• Skapa ett team med de som arbetar med eleven och träffas
regelbundet
• Ta hjälp av habiliteringen. SIP?
• Vidareutbildning genom habiliteringen
• Teacch/tydliggörande pedagogik