Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för

advertisement
Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Litteraturlista
PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom
autismspektrat
Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,
15 högskolepoäng/15 higher education credits
Grundnivå/First cycle
Reviderad 20xx–xx–xx. Gäller fr.o.m. HT 2013
Obligatorisk litteratur
Attwood, T. (2000). Om Aspergers syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och
föräldrar. Stockholm: Natur och kultur. (231 sid.)
Bjørndal, C. R. P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. (149 sid.)
Hejlskov-Jörgensen, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga
funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. (213 sid.)
Holmqvist, M. (Red.). (2004). En främmande värld. Om lärande och autism. Lund:
Studentlitteratur. (212 sid.)
Lundgren, K. (2003). Åkes bok 2.0. Stockholm: Riksförbundet FUB. (180 sid.)
Mesibov, G., Shea, V., & Schopler, E. (2004). TEACCH vid autismspektrumstörning hos barn
och vuxna. Lund: Studentlitteratur. (läs valfria kapitel om ca. 200 sid.)
Skolverket. (2009). Skolan och Aspergers syndrom. Hämtas från http://www.skolverket.se
(117 sid.)
Wing, L. (1998). Autismspektrum. Handbok för föräldrar och professionella. Stockholm:
Cura bokförlag. (240 sid.)
Vetenskapliga artiklar samt material från http://www.autismforum.se om ca 50 sid.
tillkommer.
Referenslitteratur
Aktuella nationella och internationella styrdokument för respektive verksamhet.
Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (2006). Svenska Unescorådets skriftserie (nr.
2/2006). Stockholm: Svenska Unescorådet.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas-lika-varde/manskliga-fri-ochrattigheter/deklarationer-om-manskliga-rattigheter/salamancadeklarationen-1.135024 55 s.
Utrikesdepartementet. (2006). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
Stockholm: Regeringskansliet, UD info. Hämtas från
www.regeringen.se/content/1/c6/04/09/98/b8de24c7.pdf (60 sid.)
Download