Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden Institutionen för

Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Litteraturlista
PDG262, Specialpedagogik och funktionsnedsättningar inom
autismspektrat
Special Needs Education and Disabilities in the Spectrum of Autism,
15 högskolepoäng/15 higher education credits
Grundnivå/First cycle
Reviderad 20xx–xx–xx. Gäller fr.o.m. HT 2013
Obligatorisk litteratur
Attwood, T. (2000). Om Aspergers syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och
föräldrar. Stockholm: Natur och kultur. (231 sid.)
Bjørndal, C. R. P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. (149 sid.)
Hejlskov-Jörgensen, B. (2009). Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga
funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. (213 sid.)
Holmqvist, M. (Red.). (2004). En främmande värld. Om lärande och autism. Lund:
Studentlitteratur. (212 sid.)
Lundgren, K. (2003). Åkes bok 2.0. Stockholm: Riksförbundet FUB. (180 sid.)
Mesibov, G., Shea, V., & Schopler, E. (2004). TEACCH vid autismspektrumstörning hos barn
och vuxna. Lund: Studentlitteratur. (läs valfria kapitel om ca. 200 sid.)
Skolverket. (2009). Skolan och Aspergers syndrom. Hämtas från http://www.skolverket.se
(117 sid.)
Wing, L. (1998). Autismspektrum. Handbok för föräldrar och professionella. Stockholm:
Cura bokförlag. (240 sid.)
Vetenskapliga artiklar samt material från http://www.autismforum.se om ca 50 sid.
tillkommer.
Referenslitteratur
Aktuella nationella och internationella styrdokument för respektive verksamhet.
Salamancadeklarationen och Salamanca +10. (2006). Svenska Unescorådets skriftserie (nr.
2/2006). Stockholm: Svenska Unescorådet.
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas-lika-varde/manskliga-fri-ochrattigheter/deklarationer-om-manskliga-rattigheter/salamancadeklarationen-1.135024 55 s.
Utrikesdepartementet. (2006). Mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
Stockholm: Regeringskansliet, UD info. Hämtas från
www.regeringen.se/content/1/c6/04/09/98/b8de24c7.pdf (60 sid.)