Avdelningen för xxxx - GUL

advertisement
Listan gäller från Ht 2011
LSÄ500, Kunskapsbedömning och lärande
15 högskolepoäng
Obligatorisk litteratur
Bjørndal, Cato R.P. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. (149 s.)
Engström, Arne. (2003). Specialpedagogiska frågeställningar i matematik: En introduktion. Örebro:
Örebro universitet, Pedagogiska institutionen. (57 s.)
Malmer, Gudrun. (2002). Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med matematiksvårigheter.
Lund: Studentlitteratur. (230 s.)
Lundahl, Christian & Fichtelius, Maria. (Red.) (2011). Bedömning i och av skolan: Praktik, principer,
politik. Lund: Studentlitteratur (313 s.)
Lundberg, Ingvar. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur. (186 s.)
Skolverket (2009). Kunskapsbedömning i särskolan och särvux: Ett stödmaterial för samtal och
verksamhetsutveckling. www.skolverket.se (C:a 100 s.)
Vetenskapsrådet (2007): Myrberg, Mats. Dyslexi: En kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie
2:2007. Hämtas från www.vr.se (C:a 100 s.)
Vetenskapsrådet (2007): Nihlholm, Claes & Björck-Åkesson, Eva. Reflektioner kring specialpedagogik:
Sex professorer om forskningsområdet och forskningsfronterna. Vetenskapsrådets rapportserie
5:2007. Hämtas från www.vr.se (113 s.)
Valbar litteratur:
400 sidor valbar litteratur
Referenslitteratur:
Aktuella lagar, förordningar, riktlinjer och internationella överenskommelser.
www.skolverket.se
Sidan 1 av 2
GÖTEBORGS UNIVERSITET
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL)
Sidan 2 av 2
LITTERATURLISTA XXX111
Gäller fr.o.m. ht/vt xx
Download