Kurslitteratur

advertisement
Kurslitteratur
för kurs på grundnivå
Bild för årskurs 7-9 1-45 hp (Ingår i Lärarlyftet II), 45 hp, BIBL45
Obligatorisk kurslitteratur
Ambjörnsson, F. (2004) I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Stockholm:
Ordfront, (urval, ca 100 s.).
Arvedsen, K. (2000): ”Om att arbeta med fler (motstridiga) konstbegrepp i undervisningen och om de
problem som samtidskonsten ställer oss inför i undervisningssituationen”, i Arvedsen, Karsten och
Illeris, Helene (red.): Samtidskunst og undervisning – en antologi. København: Center for
Billedpædagogisk Forskning, Danmarks Pædagogiske Univ. (34 s.)
Bohlin, P.: ”Att förstå poängen med det hela”- en studie av koncept i ämnet Bild under 1900-talet och
i samtida praktisk bildpedagogik på grundskolans högstadium. Magisteruppsats i bildpedagogik,
2007, (50 s.).
Carlsson, A. & Koppfeldt, T. (2008) Visuell retorik: bilden i reklam, nyheter och livsstilsmedia. 1. uppl.
Malmö: Liber. (192 s.)
Eriksson, Y. & Göthlund, A. (2012) Möten med bilder: Analys och tolkning av visuella uttryck. Lund:
Studentlitteratur, (urval, ca 70 s).
Koivunen, A (red.) (2008) Film och andra rörliga bilder - en introduktion. Stockholm: Raster, (urval, ca
40 s.).
Koppfeldt, T. ”Vålnader och verklighet”, ur Lindstrand, F. & Selander, S. (red.) (2009) Estetiska
lärprocesser: upplevelser, praktiker och kunskapsformer. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. (17 s.)
På andras villkor - skolans möte med elever med funktionshinder. (2006). Stockholm: Skolverket, (72
s.)
Sanderoth, I. m. fl. (2009) Plats – identitet – lärande: närområdesstudier i skolan. 1. uppl. Lund:
Studentlitteratur (256 s.)
Skolverket (2014) Bedömningsaspekter
Skolverket (2012) Bedömningsstöd i bild
Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan
Sparrman, A. (2006) Barns visuella kulturer: skolplanscher och idolbilder. Lund: Studentlitteratur. (192
s.)
Sturken, M. & Cartwright, L. (2009) Practices of looking: an introduction to visual culture. Oxford:
Oxford University Press, (urval, ca 90 s.).
Åsén, G. (1992) ”Från linearritning till bild”, i Lind, U, Hasselberg, K & Kühlhorn BM (red) Tidsbilder:
perspektiv på skola och bildskapande under 150 år. Stockholm: Utbildningsradion. (16 s.)
Åsén, Gunnar (2006) ”Varför bild i skolan? – en historisk tillbakablick på argument för ett
marginaliserat ämne”, i Lundgren, U. P. (red.): Uttryck, intryck, avtryck: lärande, estetiska
uttrycksformer och forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. (16 s.)
Annat obligatoriskt undervisningsmaterial
Centrala lärplattformar för digital bildbehandling:
http://webdesignskolan.se/
http://www.moderskeppet.se/
Övrigt
Relevanta och aktuella texter kan tillkomma.
Läsanvisningar och detaljerad information om litteraturen lämnas vid kursstart.
__________________________________________________________________________________
Fastställd: 2014-11-05
Giltig från och med: HT15
Giltig till och med:
Download