Avdelningen för xxx - Institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete
QAU218, Barns utveckling och anknytning, 7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå
QAU218, Child development and attachment, 7,5 credits
Second Cycle
Litteraturlistan är fastställd av proprefekt 2014-05-08 att gälla från höstterminen 2014.
Andersson, Gunvor (2008): Utsatt barndom – olika vuxenliv: ett longitudinellt forskningsprojekt om
barn i samhällsvård. Stockholm: Allmänna barnhuset. Kap 1-2. 30 s.
http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/utsatt-barndom-olika-vuxenliv/
Broberg, Anders (2008): Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm:
Natur och kultur. Kap 1-8. 222 s.
Brunnberg, Elinor, Borg, Ros-Marie & Fridström, Camilla (2011): Ensamkommande barn: en
forskningsöversikt. Malmö: Studentlitteratur. 156 s.
Borge, Anne Inger Helmen (2005): Resiliens: risk och sund utveckling. Lund: Studentlitteratur. 184 s.
Höjer, Ingrid, Sallnäs, Marie & Sjöblom, Yvonne (2012): När samhället träder in: barn, föräldrar och
social barnavård. Lund: Studentlitteratur. 302 s.
Johansson, Ing-Marie (2012): ”Betydelsen av kunskap och tillit i socialt arbete med barn och familjer
med migrationsbakgrund” i Johansson, Ing-Marie (2012): Uppdrag med förhinder: bemötande av
familjer med migrationsbakgrund inom den sociala barnavården. Göteborg: Institutionen för socialt
arbete, Göteborgs universitet. 11 s.
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28840
Munro, Eileen (2008): Effective child protection. London: SAGE. 183 s.
140508/il