Avdelningen för xxx - Institutionen för socialt arbete

Institutionen för socialt arbete
SQ4241, Barn, ungdom och familj, 10 högskolepoäng
Grundnivå
SQ4241, Children, Youth and Family, 10 credits
First Cycle
Litteraturlistan är fastställd av proprefekt 2012-12-04 att gälla från och med vårterminen 2013 med
ändring 2013-06-03, 2014-05-23 att gälla från och med höstterminen 2014.
Ander, Birgitta (2005): Möten i mellanrummet: socialt förebyggande arbete med ungdomar.
Stockholm: Gothia. 120 s.
En introduktion till Barns behov i centrum (BBIC): ett system för utredning, planering och uppföljning
av barn i den sociala barnavården. (2002) Stockholm: Socialstyrelsen. Ca 20 s.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2002/2002-110-20
Eriksson, Maria & Näsman, Elisabeth (2011): När barn som upplevt våld möter socialtjänsten: om
barns delaktighet, perspektiv och giltiggörande. Stockholm: Gothia. 160 s. Finns som e-bok.
Forkby, Torbjörn & Liljeholm Hansson, Susanne (2011): Kampen för att bli någon: bilder av förorten
och riskfyllda utvecklingsvägar i Göteborg. Göteborg: FoU i Väst. Ca 200 s.
Höjer, Ingrid, Sallnäs, Marie & Sjöblom, Yvonne (2012): När samhället träder in: barn, föräldrar och
social barnavård. Lund: Studentlitteratur. Ca 290 s.
Johansson, Helena & Bäck-Wiklund, Margareta (red.) (2012): Att fostra familjen: en grundbok om
styrning, föräldraskap och socialtjänst. Malmö: Liber. Ca 167 s. 25 s. per student.
Killén, Kari (2009): Barndomen varar i generationer: om förebyggande arbete med utsatta familjer.
Lund: Studentlitteratur. Del I. Ca 120 s.
Lalander, Philip & Johansson, Thomas (2007): Ungdomsgrupper i teori och praktik. Lund:
Studentlitteratur. 250 s.
Munro, Eileen (2004): ”The Impact of Audit on Social Work Practice” i British Journal of Social Work
34(5). ss. 1075-1096. 21 s.
Munro, Eileen (2010): ”Learning to Reduce Risk in Child Protection” i British Journal of Social Work
40. ss. 1135-1151. 17 s.
Samtal med barn i socialtjänsten (2004). Stockholm: Socialstyrelsen.
www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-110-8
140523/il