Dramatiska världar, 7,5 hp

advertisement
N EWMANINSTITUTET
HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR
Kursplan
Dramatiska världar, 7,5 hp
The Worlds of Drama (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (teologiska kultur- och samhällsstudier)
Kurskod: 0208
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs förutsätter kursen därutöver särskild behörighet
med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Programstuderande ska ha fullgjort A-kursen
(Introduktion i filosofi och teologi) 30 hp. Deltagare i fristående kurs förutsätts ha i huvudsak
samma förkunskaper.
Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
 använda grundläggande dramaterminologi
 redogöra för några viktiga steg i den västerländska dramatikens historia
 elementärt genomföra en analys av ett drama
 jämföra och reflektera över grundläggande skillnader mellan en dramatext och dess
framförande på scen
 belysa och reflektera över frågor av teologisk, filosofisk, ideologisk och/eller estetisk art
med anknytning till dramerna
Innehåll
Kursen ger en orientering i dramaanalys, dramatikens historia och teori samt dagsaktuell scenkonst
med utgångspunkt i tre aktuella teaterföreställningar på scener i Uppsala och Stockholm.
Perspektivet är litteraturvetenskapligt och semiotiskt grundat. Vi arbetar ingående med totalt fem
dramer. Teologiska, filosofiska, ideologiska och estetiska frågor med anknytning till dessa dramer
belyses i gemensamma diskussioner och i samband med examinationsuppgifterna.
Undervisning och examination
Kursen löper på kvartsfart under hela terminen. Undervisning ges i form av föreläsningar och
diskussionsseminarier vid tre schemalagda tillfällen under kursen. Dessutom ingår att se tre
olika teaterföreställningar. Studenten ansvarar själv för att ordna biljett och ha sett en viss
teaterföreställning inför respektive lektionstillfälle. Information om vilka föreställningar det
gäller ges vid terminsstart. I övrigt består undervisningen av självstudier enligt anvisningar på
den nätbundna kursplattformen. Examination sker genom två kortare skriftliga uppgifter (1–2
A4-sidor) inlämnade under kursens lopp, genom en muntlig presentation vid seminarium, och
genom en avslutande något längre skriftlig examinationsuppgift (ca 3 A4-sidor).
Litteratur
Aristoteles, Om diktkonsten, övers. Jan Stolpe, inl. Arne Melberg (Göteborg: Anamma 1994),
90 s.
Brandell, Gunnar, Drama i tre avsnitt, 2. uppl. (Lund: Studentlitteratur, Lund 2013), 198 s.,
endast avsnitt 1–2 läses
Heed, Sven Åke, Teaterns tecken (Lund: Studentlitteratur 2002), 126 s. (tillg. även via Elib)
Tjäder, Per Arne, Uppfostran, underhållning, uppror. En västerländsk teaterhistoria (Lund:
Studentlitteratur 2008), 512 s, läses i urval enl. lärarens anvisning
Tjäder, Per Arne, Fruktan, medkänsla och kritisk distans. Den västerländska dramateorins historia
(Lund: Studentlitteratur 2001), 244 s., läses i urval enl. lärarens anvisning
Fem dramer (ca 500 s) och analyser (ca 200 s) enl. anvisning av läraren vid kursstart.
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
Kursplanen fastställd 2014-01-01
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-01
Download