Teologisk antropologi

advertisement
N EWMANINSTITUTET
HÖGSKOLA FÖR TEOLOGI, FILOSOFI OCH KULTUR
Kursplan
Teologisk antropologi (7,5 hp)
Theological Anthropology – Human Beings in the Light of Christian Faith
(7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi)
Kurskod: 0133
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet
för kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i
filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord.
Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande
§ kunna redogöra för den teologiska antropologins utveckling och för dess övergripande
innehåll och teman, särskilt människan såsom skapad, fallen och frälst; natur, nåd och fri
vilja; personbegreppet och relevanta genusfrågor;
§ visa sig förstå hur den teologiska antropologins viktigaste teman tolkats och förhåller sig
till varandra;
§ visa förmåga att argumentera teologiskt inom ramen för de frågeställningar som är aktuella
inom den teologiska antropologin.
Innehåll
Kristen tro är i första hand tro på Gud. Ändå är teologin i stor utsträckning en reflexion över
människan och hennes plats i Guds plan. Som teologisk disciplin är teologisk antropologi ett
ganska nytt fenomen. Klassiska ämnen som skapelsen, syndafallet, frälsningen, nåden, den
fria viljan och eskatologin behandlas, men det sker utifrån frågeställningen vad det säger om
människan. Under kursen tas dessutom nutida frågor och utmaningar upp som
evolutionsläran, ekologin och genusfrågorna. Människan som person är också ett centralt
tema.
Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examinationen sker
dels genom ett inlämnat PM (2–3 A4-sidor), dels genom skriftlig eller muntlig tentamen vid
kursens slut. Slutbetyg på kursen grundas på aktivt deltagande i undervisningen (10 %), PM
(20 %) och sluttentamen (70 %).
Undervisning och examination på halvdistans
Kursstarten sker via kursportalen på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår. Examinationen sker dels genom ett
inlämnat PM (2–3 A4-sidor), dels genom skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens slut.
Slutbetyg på kursen grundas på aktivt deltagande i undervisningen (10 %), PM (20 %) och
sluttentamen (70 %).
Litteratur
Clifford, Anne M., ”Creation”, i Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives. Ed. F.
Schussler Fiorenza & J. P. Galvin. 2nd edn (Augsburg: Fortress Press, 2011), s. 201–250
O’Callaghan, Children of God in the World. An Introduction to Theological Anthropology.
(Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2016). 560 s.
Ratzinger, Joseph Cardinal ̧ ”In the Beginning...”: A Catholic Understanding of the Story of
Creation and the Fall (Edinburgh: T&T Clark, 1986), 100 s.
Zizioulas, John D., The Eucharistic Communion and the World (Edinburgh: T&T Clark, 2011), kap.
7–8 = s. 133–175
Texter av Augustinus, Thomas av Aquino, Luther, Den Gemensamma deklarationen om
rättfärdiggörelseläran, Johannes Paulus II, Katolska kyrkans katekes, Karl Rahner, m.fl. (200
s.) tillgängliga på kurshemsidan.
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
Kursplanen fastställd 2012-10-26, rev. 2015-02-23, rev. 2017-02-09
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-01
Download