Patristik I - Newmaninstitutet

advertisement
Kursplan
Utvecklingslinjer i tidig kristendom (Patristik I)
(7,5 hp)
Patristics – Trajectories in Early Christianity (7.5 ECTS)
Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (exegetisk teologi/historisk teologi/systematisk teologi)
Kurskod: 0020
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs förutsätter kursen normalt att A-kursen,
Introduktion i filosofi och teologi (30 hp), är fullgjord. Det är en fördel om även kurserna
Bibeln i historia och nutid I–II (15 hp) är fullgjorda.
Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
§ översiktligt redogöra för kristendomens spridning och utveckling under de första
århundradena;
§ redogöra för och diskutera bakgrunden till den ortodoxa kristendomens etablering i
konkurrens med andra strömningar;
§ redogöra för och diskutera några viktiga temaområden, särskilt treenighetsläran och
kristologin;
§ visa viss förmåga att göra vetenskapligt underbyggda tolkningar av fornkyrklig text.
Innehåll
I kursens början ges en översiktlig orientering om kristendomens spridning och utveckling
under de första århundradena. Förhållandet mellan olika varianter av tidig kristendom
uppmärksammas särskilt. Under kursens fortsättning studeras tidigkristna texter i urval.
Bakgrunden till den ortodoxa kristendomens etablering i konkurrens med andra strömningar
granskas, liksom ett par viktiga temaområden (bl.a. treenighetsläran och kristologin). De
studerande deltar aktivt i diskussioner kring text- och bildmaterial.
Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisning ges i form av föreläsningar och diskussionsseminarier. Kursen examineras
genom två under kursens lopp inlämnade PM (à 3–4 A4-sidor) samt muntlig eller skriftlig
tentamen vid kursens slut.
Undervisning och examination på distans
En obligatorisk samling på studieorten i kursens början samt en frivillig samling vid mitten av
kursen anordnas. Undervisningen har formen av föreläsningar och diskussionsövningar. Viss
handledning kan ges per telefon. Examinationen sker genom två under kursens lopp
inlämnade PM (à c:a 3–4 A4-sidor) samt skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens slut.
Litteratur
Bradshaw, Paul F., Early Christian Worship: A Basic Introduction to Ideas and Practice. 2nd
edn (London: SPCK 2010), 128 s.
Chadwick, Henry, The Early Church. Revised edn (London: Penguin 1993), 320 s., eller den
svenska översättningen, Den tidiga kyrkans historia (Nora: Nya Doxa 1998), 303 s.
Ramsey, Boniface, Beginning to Read the Fathers. Revised edn (New York: Paulist Press
International 2012), 308 s.
Young, Frances M., The Making of the Creeds. 2nd edn (London: SCM 2002), 130 s.
Patristiska texter (texthäfte; tillhandahålls genom Newmaninstitutet), c:a 200 s.
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.
Kursplanen fastställd 2010-03-22, rev.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-02-07
Download