Kursplan - Försvarshögskolan

advertisement
Datum
2014-06-17
1 (3)
Kursplan
Kursens benämning: Första världskriget som erfarenhet och minne
Engelsk benämning: The First World War: experience and memory
Kurskod:
Gäller från:
Fastställd:
Institution:
Ämne:
Nivå:
Omfattning:
1MH024
VT 2015
Denna kursplan är fastställd av Forsknings- och utbildningsnämndens
kursplaneutskott vid Försvarshögskolan 2014-06-17.
Militärvetenskapliga institutionen.
Historia med inriktning mot militärhistoria.
Grundnivå.
7,5 hp.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen:
Grundläggande behörighet.
Huvudområde: Historia med inriktning mot militärhistoria.
Successiv fördjupning: G1N.
Fördjupningsnivå: Grundkurs.
Kursens innehåll och upplägg:
Kursen behandlar första världskriget som historisk erfarenhet och kollektivt
minne. Centrala teman är det totala kriget och samhällets mobilisering, slagfältets
förändring med särskilt fokus på västfronten och hur det historiska minnet av
kriget har förvaltats och förändrats under det gångna århundradet.
Kursens lärandemål:
Efter att ha genomgått kursen förväntas den studerande:
Kunskap och förståelse
 ha översiktlig kunskap om samhälleliga, militära, historiografiska och
kulturella aspekter på första världskriget
 ha grundläggande kunskaper i första världskrigets historia och historiografi
2 (3)
Datum
2014-06-17
Förmåga och färdigheter
 muntligen och skriftligen kunna redogöra för, analysera och diskutera
samhällelig mobilisering, militär förändring och historiografisk utveckling
relaterad till första världskriget
 muntligen och skriftligen kunna redogöra för, analysera och diskutera
problemområden och frågor i första världskrigets historia utifrån
vetenskaplig litteratur
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 kunna värdera och kritiskt granska litteratur utifrån använt historiskt
källmaterial och historiografisk bakgrund
 ha grundlagt en vetenskapligt-kritisk attityd
Kunskapskontroll och examination:
Kursen examineras genom seminariediskussioner och skriftlig tentamen.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och
studiebesök,. All undervisning är obligatorisk om inte annat meddelas i
kursbeskrivningen vid kursstarten. Undervisningens form och omfattning kan
anpassas till antalet studenter på kursen.
Antal examinationstillfällen:
Studerande som vid examination erhållit betyget U har rätt att genomgå ytterligare
prov så länge kursen ges. Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.
Studerande som fått lägst betyget G på prov får inte genomgå förnyat prov för
högre betyg. Student som underkänts två gånger i examination på kurs av samma
examinator har rätt att få en annan examinator utsedd inför nästa
examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska
göras till ämnesrådet i historia med inriktning mot militärhistoria vid
Försvarshögskolan.
Betyg:
Betygssättning sker enligt en tregradig målrelaterad betygsskala: Väl godkänd
(VG), Godkänd (G), Underkänd (U).
Betygskriterier
Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
Kurslitteratur och övriga läromedel:
Kurslitteraturen omfattar handböcker och vetenskaplig litteratur och omfattar
totalt cirka 1 400 sidor. Kurslitteraturen redovisas i bilaga.
Övergångsbestämmelser:
När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten
rätt att en gång per termin under en treterminers period examineras enligt denna
kursplan.
3 (3)
Datum
2014-06-17
Övrigt:
Kursen kan ingå som valbar tematisk fördjupning i Militärhistoria (fortsättningskurs, B-nivå) och kan även läsas som fristående kurs.
Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med sådan inom eller utom
landet genomgången och godkänd kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i kursen.
Kursutvärdering genomförs i enkätform efter avslutat kurs genom kursansvarigs
försorg.
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards