Kunskapsteori (7,5 hp)

advertisement
Kursplan
Kunskapsteori (7,5 hp)
Epistemology (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0060
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogrammet
för kandidatexamen i teologi eller i filosofi förutsätter kursen att A-kursen, Introduktion till
filosofin och teologin (30 hp) är fullgjord. När kursen ingår som programkurs i
utbildningsprogrammet för kandidatexamen i filosofi bör även Allmän etik (7,5 hp) och
Filosofins historia I-II (15 hp) vara fullgjorda.
Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
§ på ett övergripande sätt redogöra för några av epistemologins centrala frågeställningar och
några huvudtankar hos ett par betydande västerländska kunskapsteoretiker;
§ visa att han/hon förstår och kan använda några centrala kunskapsteoretiska begrepp;
§ visa förmåga att kritiskt kunna reflektera kring kunskapsteoretiska frågeställningar.
Innehåll
Frågan om vad kunskap är har gäckat människor tiderna igenom. Den västerländska filosofins
historia utgörs i betydande utsträckning av en brottning med den typen av problem, och sedan
1600-talet räknas kunskapsteori, eller epistemologi, till filosofins huvuddiscipliner. I denna
kurs behandlas centrala frågor inom kunskapsteorins område, såsom: Vilka är kunskapens
källor? Vilka är kriterierna på välgrundad kunskap? Hur kan empiristiska, rationalistiska,
fundamentistiska och kontextualistiska kunskapsmodeller se ut? Vari består skepticismens
utmaning? Hur förhåller sig deontologiska till naturalistiska uppfattningar om kunskap? Finns
det absolut säker kunskap? Hur förhåller sig kunskap och vetenskap till varandra?
Undervisning och examination
Lokal undervisning och examination
Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier med diskussion av texter och litteratur.
Examination sker dels genom muntlig tentamen, dels genom inlämnande av ett PM på 4-6 sidor vid
kursens slut.
Undervisning och examination på halvdistans
Kursstarten sker via kursportal på nätet. Två obligatoriska samlingar på studieorten med
föreläsningar och/eller diskussionsseminarier ingår. Undervisning ges i form av föreläsningar
och diskussionsseminarier på nätet. Viss handledning på andra sätt (epost, telefon) kan
förekomma. Examination sker dels genom muntlig tentamen (per telefon eller motsvarande),
dels genom inlämnande av ett PM på 4-6 sidor vid kursens slut.
Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier med diskussion av texter och
litteratur. Examinationen sker dels fortlöpande muntligt under kursens gång genom aktivt
deltagande i seminarierna och skriftligt genom inlämnande av ett PM à 4–6 sidor, dels genom
en muntlig tentamen vid kursens slut.
Litteratur
Audi, Robert, Epistemology: A Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge (3rd
ed., Oxford: Routledge 2010), 348 s., urval enligt anvisningar vid kursstart
Filosofin genom tiderna: Efter 1950. Red. Lars Bergström m.fl. (Stockholm: Thales 2008),
584 s.
Tersman, Folke, Fem filosofiska frågor (Stockholm: Wahlström & Widstrand 2003), 160 s.
Textkompendium som tillhandahålls vid kursstart
Bredvidläsningslitteratur
Carls, Rainer, Om tro och vetande (Lund: Arcus, 2001).
Lynch, Michael P. (red.), The Nature of Truth: Classic and Contemporary
Perspectives (Cambridge, MA: MIT Press, 2001).
Moser, Paul K. (red.), The Oxford Handbook of Epistemology (Oxford, UK: Oxford
University Press, 2005).
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.
Kursplanen fastställd 2009-04-03; rev. 2011-04-04, rev. 2014-08-20
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-09-30
Download