Kursplan

advertisement
Dnr: 2016/1288­3.1.2.2
Kursplan Fakulteten för konst och humaniora Institutionen för kulturvetenskaper 1HI380 Första världskriget: 1900­talets första katastrof, 7,5 högskolepoäng The First World War, 7.5 credits Huvudområde Historia Ämnesgrupp Historia Nivå Grundnivå Fördjupning G1N Fastställande Fastställd 2013­06­19 Senast reviderad 2016­03­22 av Fakulteten för konst och humaniora. Reviderad litteraturlista. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2016 Förkunskaper Engelska B. Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 1/A1). Mål Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
l
l
l
l
l
redogöra för huvuddragen i första världskrigets historia, redogöra för orsaker till och konsekvenser av första världskriget, redogöra för specifika teman rörande första världskriget, tolka och analysera källmaterial från första världskriget, diskutera och analysera, muntligt och skriftligt, de teman som fokuserats i kursen.
Innehåll Kursen behandlar första världskrigets historia. Undervisning och litteratur tar upp bakgrunden till konflikten, dess huvudsakliga förlopp, samt följderna. Vissa fördjupande teman behandlas. Kursen behandlar olika nivåer och aspekter av kriget, såsom sociala konsekvenser, ekonomiska strukturer, och diplomatiska, strategiska och militärteknologiska perspektiv. Det övergripande perspektivet är globalt och behandlar krigets arenor i och utanför Europa. Närvaro vid seminarier är obligatoriska. Undervisningsformer Kursens arbetsformer består av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som distanskurs används särskilda för distributionsformen lämpliga krigets arenor i och utanför Europa. Närvaro vid seminarier är obligatoriska. Undervisningsformer Kursens arbetsformer består av föreläsningar och seminarier. När kursen ges som distanskurs används särskilda för distributionsformen lämpliga undervisningsformer. Examination Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd. Examinationen sker genom kontinuerliga uppgifter, hemskrivningar och aktivt seminariedeltagande. För betyget Godkänd ska kursens mål vara uppnådda. Betygskriterier för betyget Väl godkänd meddelas skriftligen vid kursstart. Studerande som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle ges möjlighet till omexamination i enlighet med universitetets lokala regler. Kursvärdering Under kursens genomförande eller i nära anslutning till kursen genomförs en kursvärdering. Resultat och analys av kursvärderingen ska återkopplas till de studenter som genomfört kursen och de studenter som deltar vid nästa kurstillfälle. Kursvärderingen genomförs anonymt. Kursvärderingen arkiveras enligt institutionens bestämmelser. Kurslitteratur och övriga läromedel Obligatorisk litteratur Peter Englund, Stridens skönhet och sorg: första världskriget i 212 korta kapitel. Pocketförlaget, 2009, ISBN 9789186067755, 617 sidor Boken finns även på engelska och då i en utvidgad version: Peter Englund, The Beauty and the Sorrow: An Intimate History of the First World War. Knopf, 2011, ISBN 9781846683435, 532 pages Hew Strachan, edited, The Oxford illustrated history of the First World War, Oxford:
Oxford University Press, 2014, ISBN 9780199663385, new edition, 340 pages Övrigt material, tidskriftsartiklar samt primärkällor, cirka 200 sidor. 
Download