VRF410, Bildgivande magnetisk resonans, 7,5 högskolepoäng

advertisement
KURSPLAN
VRF410, Bildgivande magnetisk resonans, 7,5 högskolepoäng
Magnetic resonsnace imaging, 7,5 credits
Grundnivå
1. Fastställande
Kursen Bildgivande magnetisk resonans, 7,5 högskolepoäng, är fastställd av
institutionen för kliniska vetenskaper, 2006-11-27.
Utbildningsområde: Medicin
Ansvarig institution: Institutionen för kliniska vetenskaper
2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs.
3. Förkunskaper
Grundläggande behörighet.
4. Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten:
– Ha grundläggande förståelse om magnetisk resonans (MR) och tekniker för att
erhålla bilder
– Ha grundläggande förståelse för några av de metoder som används för att erhålla
bilder med MR-teknik
– Känna till några användningsområden för MR-tekniken, förutom bildtagning
– Känna till olika apparattyper och deras egenskaper
– Känna till hur magnetiska och elektriska fält påverkar människokroppen
5. Innehåll
Atomkärnor och deras spinn. Magnetfältets påverkan på atomkärnor. Resonansvillkor.
Excitationssignaler. Spektroskopi med MR-teknik. Genomgång av de statiska och
pulsade fälten i en MR-apparat. Olika pulsfrekvenser. MR-systemets tekniska
uppbyggnad, magneter, spolar, radiosändare, mottagare, datorsystem, patienthantering.
Metoder för insamling och rekonstruktion av bilddata. Samband mellan
elektromagnetisk signal och magnetfältsvariation för att generera en bild. Effekter av
statiska magnetfält, pulsade magnetfält och elektromagnetiska fält på humana celler
2 (2)
och människa. Effekter på patienter med pacemaker och patienter med magnetiska
föremål inuti kroppen. Säkerhetsaspekter på installation och skärmning.
6. Litteratur
Kurslitteraturen anges i bilaga till kursplanen.
7. Former för bedömning
Vid kursens slut ges tillfälle till redovisning av inhämtade kunskaper, normalt i form
av ett skriftligt prov. För godkänt betyg på kurs krävs förutom godkänt prov även att
det i kursen ingående obligatoriska laborationsarbetet godkänts. Student som har
underkänts två gånger på samma examination äger rätt till byte av examinator om det
är praktiskt möjligt.
8. Betyg
Som betyg används något av uttrycken underkänd (U) eller godkänd (G).
9. Kursvärdering
Formen för kursvärdering beskrivs i bilaga.
10. Övrigt
• Denna kursplan är giltig fr.o.m. 2007-07-01.
• Undervisningen är förlagd till kvällstid.
-----------------------------Fastställes 2006-11-27
Johan Pontén
ordförande grundutbildningsutskottet
på delegation av prefekten för
institutionen för de kliniska vetenskaperna
Sidan 2 av 3
3 (2)
Bilaga till kursplan VRF410
Kurslitteratur
G. Starck: MRI Pulssekvensdiagram. Kompendium, MFT/RADFYS 93:01, 1993
G. Starck: Från pulssekvens till bild. Kompendium
Kursvärdering
Kursvärdering sker genom enkät som ifylls av de studerande efter kursens slut.
Resultatet sammanfattas och görs tillgängligt för studenter och lärare. Vid planering av
följande kurstillfälle tas hänsyn till föregående kursvärdering.
Sidan 3 av 3
Download