HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Välfärdssamhällets nya

advertisement
HÖGSKOLAN I HALMSTAD
KURSPLAN
Telefon 035•16 71 00 • www.hh.se
Akademin för hälsa och välfärd
Sida 1 (2)
Kurskod: HL8009 / 1
Välfärdssamhällets nya utmaningar 15 hp
New Challenges for the Welfare Society 15 credits
Avancerad nivå
Huvudområde: Hälsa och livsstil, avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)
Kursplanen är fastställd av Forsknings• och utbildningsnämnden (2016•02•10) och gäller studenter antagna höstterminen 2016.
Kursens inplacering i utbildningssystemet
Kursen är en fristående kurs men kan även ingå i utbildnings•
område som medger det.
Behörighetskrav
90 hp i ett samhällsvetenskapligt, vårdvetenskapligt, beteen•
devetenskapligt ämne eller annat ämnesområde med relevans
för kursen.
Kursens mål
Kursens övergripande mål är att studenten tillägnar sig
fördjupade kunskaper om de utmaningar och problem väl•
färdssamhället, med utgångspunkt från de nordiska välfärds•
systemen, står inför och även om risker och extraordinära
händelser och hur dessa hanteras i samhället av olika aktörer
som medier, myndigheter och andra organisationer. Målet
är även att studenten utvecklar fördjupade kunskaper om
temaområdena som migration och globalisering samt social
sammanhållning och social exkludering. Målet är också att
studenten utvecklar en fördjupad förståelse för relationen
mellan samhälls•, grupp och individnivå i analysen av dessa
temaområden och vilken betydelse medier har för sprid•
ningen av riskperception, kunskap och information. Vidare
är målet att studenten kan re ektera och förhålla sig kritisk
till frågor som berör riskbilder och riskhantering inom olika
delområden.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• redogöra för välfärdssamhällets förutsättningar, för•
ändringar och utmaningar och förklara sambandet mel•
lan välfärdssamhällets organisation och civilsamhällets
betydelse i hantering av risk och extra•ordinära hän•
delser
• förstå globalisering och migration samt social samman•
hållning och social exkludering som två utmaningar för
det samtida risksamhället
• förstå och förklara olika teoretiska perspektiv på soci•
al trygghet och informationssäkerhet för samhälle och
individ i frågor som är relaterade till risk• och krishan•
tering
• redogöra för olika sociala processer som styr riskper•
ception och dess betydelse på individ och gruppnivå
med utgångspunkt från nordiska välfärdssystem
Färdighet och förmåga
• identi era, formulera och bedöma problemställningar
med relevans för riskhantering inom olika välfärdssek•
torer eller civilsamhälle med konsekvenser för männi•
skors välbe nnande
• utforma och genomföra en mindre studie som är base•
rad på en innehållsanalys av informationsmaterial som
är relaterat till risk• och krishantering
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt värdera och re ektera över utmaningar och
möjligheter i strategiska välfärdsarbeten
• värdera och re ektera över vilken inverkan större ris•
ker och olyckor har över tid på individ•, grupp• och
samhällsnivå i ett välfärdssamhälle med utgångspunkt
från nordiska välfärdssystem
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen fokuserar på era aspekter av välfärdssamhällets ut•
maningar och risker med utgångspunkt från de nordiska väl•
färdssystemen och hur dessa kan bemötas genom kunskaper,
resurser, information, kommunikation och politiska beslut
på individ•, grupp•, organisations• och samhällsnivå. Kursen
utgår från nordiska förhållanden i relation till hur utmaning•
ar och risker dels är sammanvävda med globala processer,
dels villkoras av och hanteras i lokala kontexter. Teorier om
risker, riskperception, risk• och kriskommunikation, globali•
sering, social sammanhållning samt samhällets betydelse för
välfärd och hälsa behandlas utifrån ett tvärdisciplinärt per•
spektiv. I kursen ingår även metodträning i innehållsanalyser
av såväl kvantitativ som kvalitativ karaktär.
Undervisning
Kursens undervisning sker genom föreläsningar, seminarier,
laborationer, gruppövningar och via utbildningsplattform.
Undervisningen bedrivs på engelska.
Sida 2 (2)
HL8009 / 1
Examination
Som betyg för hel kurs används något av uttrycken A, B, C,
D, E, F, FX.
Kursvärdering
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande
för utveckling och planering av kursen. Kursvärderingen ska
dokumenteras och redovisas för studenterna.
Kursen examineras genom skriftlig individuell inlämnings•
uppgift, skriftlig individuell hemtentamen samt genom munt•
lig presentation i grupp på seminarium med obligatoriskt
deltagande.
Preliminär kurslitteratur
Beck, Ulrich. World at Risk. Polity Press, 2008.
Breakwell, Glynis M. The Psychology of Risk. Cambridge University Press, 2014.
Jordan, Amy B, Kunkel, Dale & Manganello, Jennifer (red). Media Messages and Public Health. Routledge, 2008.
May, Vanessa. Connecting self and society: Beloning in a Changing World. Palgrave Macmillan, 2013.
Reich, Robert B. Saving Capitalism: For the Many, Not the Few. Knoph Publishing Group, 2015.
Sassen, Saskia. Guests and Aliens. The New Press, 2000.
Sharon, Bill. Risk Management in an Uncertain World. Bloomsbury Information. 2012.
Sheehan, Mark. Crisis Communication in a Digital World. Cambridge University Press. 2015.
Standing, Guy. The Precariat: The New Dangerous Class. Bloomsbury Academic, 2014.
Therborn, Göran. The World: A Beginner's Guide. Polity Press, 2010.
Therborn, Göran. The Killing Fields of Inequality. Polity Press, 2013.
Ytterligare litteratur kan tillkomma
Download