Kursens namn

advertisement
Mall för beskrivning av
kurs
2017-07-14
1 (2)
Dnr 12-2008:3673
Lärosätets namn
Stockholms universitet
Kursens namn
Musiken lyfter - ingår i lärarfortbildningen
Antal högskolepoäng
15 högskolepoäng
Pris per deltagare och högskolepoäng
1 300 kronor per deltagare
Antal deltagare (min och max)
Min 15 – max 60 deltagare.
Målgrupp
Lärare från förskoleklass t.o.m. åk 6
Studietakt
Halvfart
Start- och slutdatum
2009-08-22 -- 2010-01-16. Första lektionstillfället måndag den 31 augusti. Sista
lektionstillfället måndag den 7 december. Lektionstillfällena är förlagda till
måndagar under höstterminen med vissa undantag. Heldagar kl. 9-16.
Arbetsform (distans, campus)
Kursen är campusförlagd. Självstudier - enskilt och i grupp - sker såväl inom som
utanför campus.
Kursens innehåll
I kursen utvecklas deltagarnas kompetens i att arbeta med musik - både som enskilt
ämne och som integrerad verksamhet i svenska och matematik. Kursen genomsyras
av ett didaktiskt förhållningssätt i såväl praktiska som teoretiska moment.

Praktiskt arbete med sång, spel, lyssnande, skapande, dans och rörelse

Enkelt ackompanjemang på piano och gitarr

Digitala verktyg för musikalisk kommunikation och skapande

Aktuell forskning kring musikens roll i barnets kulturella, kognitiva och
emotionella utveckling
Skolverket
2 (2)

Betyg och bedömning

Projektarbete i egen undervisning
Kursen examineras genom praktiska, gestaltande, muntliga och skriftliga uppgifter
gentemot kursens mål. Bedömning av deltagarnas prestationer sker fortlöpande
under kursens gång.
Förväntade effekter av kursen
Efter genomgången kurs förväntas deltagarna ha utvecklat sin förmåga att
-
använda musik för barns språkliga, matematiska och kommunikativa
utveckling relaterat till gällande mål- och styrdokument
-
sjunga i grupp på ett ledande och förebildande sätt
-
spela enkelt ackompanjemang på gitarr/piano
-
omsätta musik i rörelse och dans
-
tillämpa sina musikaliska kunskaper och färdigheter i pedagogiskt
utvecklingsarbete.
Kursens lärare
Martin Wikmark, universitetsadjunkt i musik
Matz Willford, universitetsadjunkt i musik
Download