Individuella uppgiften 2011

advertisement
Organisation 2011
Individuella uppgiften – till den 11 oktober
”Hur kan organisationen bli effektivare?”
I din kommande yrkesroll som civilekonom är det viktigt att Du förstår hur
företag/organisationer är uppbyggda och fungerar, vad det är som kan påverka
organisationens förmåga att nå uppställda mål. Oavsett vad Du kommer att syssla med
som civilekonom är kunskaper om och förmågan att beskriva och förstå hur företag och
organisationer fungerar grunden för hur Du kan komma med förslag på hur en
verksamhet kan förbättras. Verktygen för det hittar Du inom företagsekonomin och mer
specifikt inom organisationsteorin.
Det är viktigt att Du tidigt i utbildningen tränar upp den här förmågan och lär dig att
argumentera för vad Du kommer fram till på ett välgrundat sätt. Den här uppgiften
knyter an till några av de mål som finns formulerade för civilekonomexamen:
” visa förmåga att integrera kunskap samt att med ekonomiska perspektiv
analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser….”
” visa förmåga att självständigt identifiera och formulera ekonomiska
frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra
kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar”
”visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina
slutsatser….”
I den här examinationsuppgiften ska du göra en bedömning av
effektiviteten i en organisation. Den organisation du ska
analysera är den kurs du går nu - Organisation. Kursledningen
ger dig uppdraget att bedöma: Hur kan organisationen bli
effektivare?
Det är inte så konstigt som det låter. Se det så här. När Du som student, dina
studiekamrater och kursens lärare m fl går samman för att genomföra den här kursen på
Internationella civilekonomprogrammet organiserar vi oss på ett visst sätt, med en viss
struktur. Vi är således inte bara kursledning och lärare utan i allra högsta grad Du, din
grupp och dina kurskamrater. Det finns ledare, det finns studenter och lärare som kan ses
som ”personal” i organisationen, det finns regler för hur kurser ska bedrivas vid
universitetet mm. Och det finns mål uppsatta för kursen. Inom ramen för den här kursen
händer det olika saker där det sätt på vilket den är upplagd (organiserad) kan vara både
stödjande och försvårande för effektiviteten, precis som i alla andra företag och
organisationer.
Department of Management and Engineering
SE-581 83 Linköping
www.liu.se/iei
1(2)
Genom att iaktta och fundera över vad Du är med om att skapa under de nästan fem
veckor kursen pågår ska Du med hjälp av kurslitteraturens teorier och modeller behandla
kursen som en organisation och besvara huvudfrågan: Hur kan organisationen bli
effektivare? Har den en passande organisationsform och arbetar de inblandade på ett
effektivt sätt? På det sättet får Du visa hur du förstått kursens innehåll. Uppgiften
kommer att klarna under kursens gång. Du kommer att ha god tid på dig att skriva den i
slutet på kursen – om Du är väl förberedd!
Huvudsyftet med uppgiften är att öva upp din förmåga att observera, problematisera,
beskriva och förstå strukturer och processer i organisationer med hjälp av kursens
begrepp och teorier. Eftersom det är Du som ska besvara frågan är det också Du som
väljer vilka faktorer och aspekter som Du anser vara viktiga att ta upp. Men kom ihåg att
ta med lite olika saker så att det inte får slagsida åt endera hållet, strukturaspekter,
processaspekter och kunskapandeaspekter. Allt genomsyrat av en transparens och ett
kritiskt tänkande och uttryckt i en väl genomarbetad argumenterande individuell uppgift
som sig bör av en blivande civilekonom från Linköpings universitet.
Uppgiften bedöms utifrån din förmåga att




klargöra dina teoretiska såväl som empiriska utgångspunkter – vad du väljer att
behandla och hur
motivera och beskriva de aspekter du tar upp och relatera dem till organisationen
beskriva och analysera samband mellan olika aspekter och hur du motiverar
dessa samband
binda ihop – integrera – de aspekter och samband du tagit upp – hur hänger de
ihop som en helhet och hur påverkar den hur du bedömer organisationens
effektivitet
I den här uppgiften är det viktigt att knyta an till och ge tydliga källhänvisningar till
kurslitteraturen (kursböcker och kompendium). Du ska visa att du har tagit till dig
innehållet i den. Även referenslitteratur (litteratur utöver kurslitteraturen) eller annan egen
vald litteratur är ett bra stöd för din beskrivning.
Uppgiften löses individuellt, var och en tar ansvar för sitt lärande. Självfallet kan du
diskutera uppgiften tillsammans med andra som ett sätt att få hjälp med det egna lärandet.
En bra hjälp för att lösa uppgiften är att skriva dagbok. På så sätt synliggör Du för dig
själv vad som händer dag för dag och du får en ”rikare skatt” att gräva ur när du skriver.
Uppgiften redovisas i en rapport på maximalt 5 000 ord. Arbetet följs upp i ett avslutande
individuellt samtal.
Lycka till!
Åsa-Karin, Birgitta, Karin och Mikael
Department of Management and Engineering
SE-581 83 Linköping
www.liu.se/iei
2(2)
Download