Kursens lärare - Stockholms universitet

advertisement
Mall för beskrivning av
kurs
2017-07-14
1 (3)
Dnr 12-2008:3673
Lärosätets namn
Stockholms universitet, Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
Kursens namn
Omvärldsanalys, om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet – ingår i
Lärarfortbildningen
Antal högskolepoäng
30 hp
Pris per deltagare och högskolepoäng
1300 kr
Antal deltagare (min och max)
Min 15, max 100
Målgrupp
Senarelärare från åk 7-9 grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen
Studietakt
Halvfartsstudier
Start- och slutdatum
2009-08-31 - - 2010-06-05
Arbetsform
Distansutbildning. Exkursion och fältarbete två gånger under kursens gång ingår
(en vecka vardera till Tarfala forskningsstation i norra Sverige och södra Italien).
Kursens innehåll
Kursen vänder sig främst till lärare som har, eller vill skapa sig behörighet att
undervisa i Samhällskunskap, Geografi eller Naturkunskap i gymnasieskolan eller
åk 7-9.
Internationella utvecklingsfrågor som rör globaliseringsprocesser,
gränsöverskridande miljöproblem och frågor om samhällets sårbarhet spelar en allt
större roll i samhället idag. Kunskap om dessa frågor kräver helhetssyn på samband
mellan samhälle, natur och människans livsmiljö i ett perspektiv av hållbar
utveckling på såväl global som lokal nivå. Det är viktigt att lärare och därigenom
elever idag har forskningsbaserad kunskap om, och färdigheter i att analysera
tvärvetenskapliga samhällsfrågor som handlar om dynamiska samband mellan
människa och miljö. Detta som ett led i att ge god grund för egen objektiv syn på,
och beredskap för samhälls- och miljöutveckling framgent.
Kursen behandlar ämnesteori i frågor som rör klimatförändringar och dess
konsekvenser, vattenresursanvändning, resurskonflikter, sårbarhetsanalys och
kopplingar till människans livsvillkor och hållbar utveckling globalt och lokalt.
Skolverket
2 (3)
Teori varvas med ämnes- och didaktiska tillämpningar i form av övningar,
seminarier och fältstudier. En viktig del av kursen är problematiserande
diskussioner kring hur kursens olika teman och frågeställningar kan utformas och
när och var de kan implementeras i den egna undervisningen bl.a. i förhållande till
olika styrdokuments målformuleringar. Vidare diskuteras kunskapsbildning och
färdighetsträning i perspektiv av progression och longitudinellt lärande.
Vetenskaplighet och kritisk analys är en röd tråd i kursen. I kursen ingår en vecka
vid institutionens glaciologiska forskningsstation i Tarfala (Kebnekaise). Kursen
avslutas med ett självständigt syntesprojekt av vetenskaplig karaktär, inklusive
fältstudier, kopplat till frågor om klimat, vatten och hållbar utveckling i södra
Italien. Regionen är vald för dess känslighet för klimatförändringar nu och
historiskt sett. Deltagarnas respektive projektarbete seminariebehandlas i samband
med ett slutseminarium där såväl arbetets ämnesteori, vetenskaplighet,
kommunikativa kvaliteter och tillämpbarhet i skolan ventileras.
Under kursen görs miljöanalyser med hjälp av bl.a.statistik, Geografiska
informationssystem (GIS), olika kartmaterial, satellitbilder och via öppna databaser
på internet. För lösande av övningsuppgifter och examinationsuppgifter används
framför allt IT-baserade applikationer.
Kunskapsvärderingen sker genom projektarbeten och individuella
inlämningsuppgifter löpande under kursen, samt genom ett syntesprojekt kopplat
till fältarbetet i södra Italien.
Förväntade effekter av kursen
Kursens mål är att ge stöd för lärande för en hållbar utveckling lokalt, regionalt och
globalt i en föränderlig värld. Läraren förväntas efter genomgången kurs:

Förstå orsaker till klimatets förändring, dess konsekvenser och risker för
samhälle och miljö.

Ha kunskap om samband mellan vattenresurser, klimat och människans
livsvillkor i olika platser på jorden och förändring över tid.

Ha insikt om vilka problem och möjligheter till vattenresursanvändning
som finns i olika delar av jorden och hur vattenresurserna bör hanteras sett
utifrån hållbar utveckling.

Ha kunskap om, och grundläggande färdighet i risk- och sårbarhetsanalys
samt konflikthantering.
Vidare förväntas kursen

Ge kreativa konkreta uppslag och användbarhet i egen undervisning och till
inspiration för ämnesövergripande samarbete i projektform med andra
lärare.

Skapa en djupare förståelse för komplexa samband och interaktion
mellanmänniska, samhälle, miljö och livsvillkor i olika delar av världen.

Ge träning i hur problembaserat lärande och fältstudier kan användas som
undervisningsmetod för omvärldsanalys
Skolverket
3 (3)

Träning i att göra bedömning av kunskaps- och färdighetskriterier och
betygsättning enlig sjugradig målrelaterad betygskala

Öka förmåga till vetenskapligt arbetssätt och skrivande, utveckla kritiskt
och analytiskt förhållningssätt, ge insikt i skillnad mellan god och dålig
vetenskap samt mellan fakta och åsikt.

Insikt i den egna värdegrundens betydelse för lärprocessen i samband med
omvärldsanalys i olika skala.

Stärka IT-kunnandet och tillämpa IT i lärandeprocessen, särskilt fokus på
olika former av GIS-tillämpningar.
Genom kursens internationella innehåll, globala och mångkulturella perspektiv
finns goda grunder för att läraren får uppslag att stimulera intresset för
Samhällskunskap/Geografi/Naturkunskap för elever som har kopplingar till andra
miljöer än Norden.
Kursens lärare
Lärare från Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, lärare från
Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot matematik och
naturvetenskap och lärare från Institutionen för utbildningsvetenskap med
inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap. Disputerade lärare med
forskning och specialkompetens inom för kursen relevanta områden används.
Samtliga lärare har stor erfarenhet av undervisning inom utbildning. Vidare sker
samarbete med Räddningsverket och universitetet i Neapel i samband med
fältvistelsen i Italien.
Ansvarig institution är Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.
Download