Kursplan

advertisement
Kursplan
Kursens benämning: Ledarskap och lärande 2
Engelsk benämning: Leadership and learning 2
Kurskod: 1OP 137
Gäller från: Höstterminen 2012
Fastställd: av ämnesrådet för Ledarskap under påfrestande förhållanden 2012-06-11
Institution: ISSL
Ämne: Ledarskap
Nivå: Grundnivå
Omfattning: 12 hp
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
Genomförd 1OP 112
Huvudområde
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Successiv fördjupning
GIF
Fördjupningsnivå
Grundnivå I: 30 – 60 hp
Kursens innehåll och upplägg
Kursen innehåller teoribildningar inom organisation och ledarskap, lärande, kulturella olikheter
och likheter, genus samt jämställdhet. Valda delar av Lindholm, M. (2006) Pedagogiska Grunder
används som empiriskt underlag för analys och problematisering. Loggbok förs kontinuerligt
(obligatoriskt) under kursen och används av den enskilda kadetten som diskussionsunderlag vid
seminarier.
Kursen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarier.
Kursens lärandemål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:
- Identifiera och problematisera teoribildningar inom ledarskap och lärande i relation till det
militära området.
- Beskriva och analysera en praktisk övning som en genomförd observation och därmed
tillämpa utvalda teoribildningar om lärande, organisation och ledarskap.
- Identifiera och beskriva stressorer och stressfyllda händelser i relation till ledarskap.
- Problematisera och analysera kulturell olikhet i relation till ledarskap utifrån främst ett
genusperspektiv.
Kunskapskontroll och examination
Hemskrivning
Kontinuerlig examination sker genom loggbok och obligatoriskt deltagande vid seminarier.
En övning (Kuben) är obligatorisk.
Antal examinationstillfällen
Antalet tillfällen för prov är begränsat till 5.
Betyg
Vid betygssättning används en tregradig betygsskala: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se bilaga 1
Övergångsbestämmelser
När en kurs inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång
per termin under en period av tre terminer examineras enligt denna kursplan.
Övrigt
Litteraturlista
Bilaga till kursplan 1OP137
Kursens benämning
Ledarskap och lärande 2
Kurslitteratur
Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E. (2005, 3:e upplagan) Nya
perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur
(400 s)
Bron, A. & Wilhelmson, L. (red.) (2007) Lärprocesser I högre
utbildning. Stockholm: Liber (200 s)
Hofstede, G. and Hofstede, G, J., Cultures and Organizations Software of the Mind, New York: McGraw-Hill, 2005.
Larsson, G. (2010). Ledarskap under stress. Malmö: Liber
Larsson, G. & Kallenberg, K. (red.) (2006) Direkt ledarskap. FHS &
FM
Theorell, T. (2009). Det svenska 1990-talet i ett stressmedicinskt
perspektiv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 15 (4).
Sundevall, Fia (2011). Det sista yrkesmonopolet. Genus och militärt
arbete i Sverige 1865-1989. Ekonomiska-historiska institutionen.
Stockholms Universitet.
Valenius, J. (2007) Gender Mainstreaming in ESDP missions, Paris:
EU Institute for Security Studies, Chaillot Paper no 101.
Carrieras, Helena (2008). From loyalty to dissent: How military
women respond to integration dilemmas. In: Women and the military
and in armed conflict. Carrieras & Kummel (Eds). Weisbaden: GWW
Fachverlage GmbH.
Beslut
Bilaga som fastställts av ämnesrådet i Ledarskap
Download