Retorik 7,5hp 2012

advertisement
KURSPLAN
LOGONOMPROGRAMMET
Kurskod:
12Lg-Reto
Retorik
7,5 högskolepoäng (hp)
Rhetoric
(ECTS credits)
Grundnivå / First cycle
Kursen gäller fr.o.m. höstterminen 2012
Beslut och riktlinjer
Kursen ingår i ämnes- och ämnesdidaktiska studier enligt gällande utbildningsplan inom
Logonomprogrammet och läses under en termin.
Behörighet och förkunskapskrav
Behörig till kursen är den som har antagits till Logonomprogrammet vid SMI.
Syfte
Kursen syftar till att belysa retoriken som ett regelverk för analys av muntligt framförda texter och
lärandeprocesser. Vidare syftar kursen till att ange hjälpvägar för förberedande av talet: intellectio,
inventio, elocutio, memoria och actio. Den senare, som rör själva framförandet, är central i
logonomutbildningen.
M ål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- redogöra för idéer som ligger bakom retoriken som vetenskap
- analysera den retoriska situationen
- tillämpa det retoriska begreppssystemet vid förberedelse och genomförande av egna muntliga
framträdanden
- analysera andras framföranden utifrån de retoriska begreppen samt ge relevanta förslag till
förbättring
Innehåll
Kursen behandlar följande moment (utan inbördes ordning):
• Retorikens regelverk
• Analys och framförande av tal i olika retoriska situationer
• Metodiska verktyg
• Retorikens betydelse i undervisning och konstnärligt arbete med utgångspunkt från aktuell
kurslitteratur och logonomens arbetsområde
Genom förande
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination.
Undervisningen bedrivs i form av seminarier och workshops.
Forsknings- och Utbildningsnämnd, SMI
Fastställd/reviderad vid möte: FUN12-13:1
1/2
Datum fastställd: 120904
Denna kursplan reviderad: ÅÅMMDD
KURSPLAN
Retorik 7,5hp
LOGONOMPROGRAMMET
12Lg-Reto
Exam ination
Studenten ska med godkänt resultat genomföra kursens förelagda uppgifter och fullgjort samtliga
examinationer enligt gällande examinationsplan. Examinationsplanen delges av kursledaren vid
kursstart.
Kurs skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg
Som betyg ges Godkänd eller Icke godkänd.
Kursvärdering
Studenten får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges
möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Studenten gör en
individuell kursutvärdering kopplat till kursplanen vid kursens avslut, vilket ligger till grund för
återkoppling mellan kursledaren och studenterna samt mellan kursansvariga och högskolans
ledning.
Appendix
Terminsplan, examinationsplan och litteraturlista med aktuell obligatorisk och rekommenderad
kurslitteratur delges av kursledaren senast vid kursstart.
Forsknings- och Utbildningsnämnd, SMI
Fastställd/reviderad vid möte: FUN12-13:1
2/2
Datum fastställd: 120904
Denna kursplan reviderad: ÅÅMMDD
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards