Giltig från VT2015

advertisement
LS1464 Retorik - konsten att övertyga 7,5 hp
Rhetoric - the Art of Persuasion
Kursplan för LS1464 giltig från VT15, utgåva 3.
Lärandemål
Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:
• tala inför publik på ett välformulerat, strukturerat och övertygande sätt
• ha kännedom om de vanligaste klassiska retoriska greppen och argumentationsstrategierna och kunna tillämpa dessa
både i tal och i texter
• anpassa tals och texters innehåll, struktur och språk efter tal-/texttyp, syfte och mottagare
• analysera såväl klassiska som moderna tal och texter ur retorisk och argumentationsteknisk synvinkel
• arbeta med talandet och skrivandet som en process; ge och ta konstruktiv kritik och omsätta denna i bearbetning och
förbättring av egna tal och texter
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen är huvudsakligen inriktad på muntliga aktiviteter och omfattar övningar i muntlig framställning, retorisk
analys, tolkning av skriftliga och muntliga exempel samt enklare skrivövningar.
Kursen behandlar:
• retoriska situationer, förberedelser och arbetsordning
• retoriska strategier, dispositioner och strukturer
• retoriska grundbegrepp, verktyg, stil, figurer och språk
• retoriska medel för att intressera, fånga och/eller övertyga en publik
• målgruppsanalys, mottagaranpassning, publikkontakt, framförande och rampfeber
Typiska muntliga uppgifter:
• ett informerande muntligt anförande
• ett argumenterande muntligt anförande
• en muntlig retorisk debatt i ett kontroversiellt ämne
Typisk skriftlig uppgift:
• en kort skriftlig analys av ett tal
Behörighet
Grundläggande högskolebehörighet.
Kursplan för LS1464 giltig från VT15, utgåva 3.
Sida 1 av 2
Litteratur
Kurslitteratur meddelas inför kursstart.
Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.
Examination
LEXA - Löpande examination, 7,5 hp, betygsskala: P, F
Krav för slutbetyg
Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav
Kursplan för LS1464 giltig från VT15, utgåva 3.
Sida 2 av 2
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards