SMUA01kp Musik - Högskolan Kristianstad

advertisement
KURSPLAN
SMUA01, Musik
(1-20), 10 poäng
INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA
OCH SAMHÄLLSVETENSKAP
291 88 KRISTIANSTAD
Tel. 044-20 30 00
Utbildningsområde: ÖV 80 %, LU 20 %
Ämneskod: MUA
Music
Dnr 651/333-03
Kursen Musik (1-20), 10 poäng ingår som en första del av specialiseringen musik inom
lärarutbildningens alla inriktningar och är påbyggbar (11-20). Kursen skall ge grundläggande
kunskaper och färdigheter i ämnet musik, samt förbereda studenten för sitt kommande yrke som lärare
i skolan, fritidshemmet eller förskolan.
ÖVERGRIPANDE PERSPEKTIV
Undervisningen inom lärarutbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt
ske i nära samarbete med lärarutbildare på fältet.
Detta innebär att undervisningen sker med hänsyn tagen till olika aspekter av forskning och
vetenskap, där särskilt det utbildningsvetenskapliga perspektivet beaktas.
Ett övergripande mål för lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad är att utveckla ett
vetenskapligt förhållningssätt hos studenterna och att sträva mot en forskande lärarutbildning.
KURSENS SYFTE
Kursen syftar till att de studerande ska få kännedom om barns och ungdomars musikaliska utveckling
och hur barns naturliga förhållande till musik och rörelse kan tillgodoses. Studenten skall också
vidareutveckla vokala och instrumentala färdigheter samt utveckla förmågan att i skolan undervisa i
musik eller leda olika musikaktiviteter i fritidshemmet eller i förskolan. Studenten skall även reflektera
över genusperspektivet utifrån ämnets karaktär.
MÅL
Efter kursen skall studenten ha
• Vidareutvecklat vokala och instrumentala färdigheter
• Tillägnat sig grundläggande kunskap om och färdigheter i gestaltningsformer och
skapandeprocesser av olika slag och förstått deras betydelse för barns kreativa tänkande och
lärande
• Insett ledarskapets betydelse och visat förmåga att leda barn i olika musikaktiviteter
• Utvecklat förmågan att i skolan undervisa i musik eller att leda olika musikaktiviteter i
fritidshemmet eller i förskolan
• Förvärvat en helhetssyn på musikämnets innehåll inom grundskolan, fritidshemmet eller
förskolan enligt gällande styrdokument.
FÖRKUNSKAPER
Minst 30 godkända poäng från Inriktning 1 (1-40 poäng).
URVAL
Platsgaranti.
KURSENS INNEHÅLL
1(2)
Kursen fokuserar på barns utveckling och lärandeprocesser samt studentens egen utveckling och
lärandeprocess. Studenten ska kontinuerligt reflektera över och dokumentera intryck, egna
erfarenheter och ny kunskap. Under kursen ska de studerande fördjupa sina kunskaper på ett sådant
sätt att de känner tillit till sin egen förmåga att förstå och utveckla barns och ungdomars
musikskapande.
Delkurs 1 (5 poäng)
Delkursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i:
Ackompanjemang
Sång, dans och rörelselekar
Röstutveckling
Stämsång
Rytmik
Musikdidaktik
Musiklyssning
Ljudskapande/improvisation
Delkurs 2 (5 poäng)
Delkursen behandlar:
Ensemblespel med enkel arrangering
Musikteori /gehörslära (vävs in kontinuerligt i undervisningen)
Musik i samhället/musiken i skolan
Datorn i musikundervisningen
Studiebesök, konsertbesök
Verksamhetsförlagd utbildning
UPPLÄGGNING
Kursen innehåller två delkurser som löper parallellt. Undervisningen sker i form av föreläsningar,
grupparbeten, praktiska övningar, seminarier, självstudier och verksamhetsförlagd utbildning. VFU
består av en veckas sammanhängande period samt fem fältdagar, som synliggörs genom att studenten
reflekterar kring och på olika sätt dokumenterar erfarenheter och ny kunskap om den pedagogiska
verksamheten.
BEDÖMNING OCH BETYGSGRADER
Betygsgraderna för kursen är Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
Betygskriterier framgår av separat dokument. Kursansvarig beslutar om betygskriterier i samråd med
studenterna.
Arbetet kräver studentens aktiva deltagande i kursens olika moment. Kunskaper och färdigheter
examineras kontinuerligt under kursens gång, praktiska och teoretiska uppgifter redovisas enskilt och i
grupp.
UTVÄRDERING OCH KVALITETSSÄKRING
Kursen utvärderas i enlighet med fastställda direktiv för utvärdering och kvalitetssäkring av
lärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad.
LITTERATUR
Till kursen utges särskild litteraturlista.
2(2)
Godkänd av institutionsstyrelsen 2003-05-07.
Fastställd i nämnden för utbildningsvetenskap 2003-05-14.
SMUA01- Dnr 651/333-03 .
3(2)
Download