Halvtidsutvärdering av Tillämpad apoteksfarmaci

Halvtidsutvärdering av Tillämpad apoteksfarmaci - handledare
Denna rapport fylls i inför halvtidsutvärderingen. Den kan fungera som ett underlag vid
diskussionen med studenten och den ska lämnas in via hemsidan till universitetets
kursansvarige.
Studentens namn
Praktikapotekets namn och adress
Handledarens namn
Antal genomförda praktikveckor
Kommentera studentens framsteg med utgångspunkt från de delmål som finns
specificerade i studieplanen.
Varuhantering
Studenten ska uppvisa:
1. kännedom om varuhanteringens olika moment.
2. kännedom om riktlinjer för sortiment och lagerhållning.
3. god sortimentskunskap.
Kommentarer:
Receptexpedition
Studenten ska kunna:
1. utföra författningsmässig, farmakologisk och teknisk kontroll vid receptexpedition.
2. hantera olika typer av recept samt rutiner för expediering av dessa.
3. anpassa informationen efter individens behov och önskemål.
4. agera vid felaktigheter på recept.
5. hjälpa den enskilde kunden till en ändamålsenlig läkemedelsanvändning.
Kommentarer:
Läkemedel för självmedicinering/egenvård
Studenten ska kunna:
1. ställa adekvata frågor till kunden.
2. ge råd om rätt läkemedel till rätt indikation.
3. ge saklig och korrekt information som är individuellt anpassad till varje enskild
person.
4. bedöma när en person skall hänvisas till sjukvården.
Eventuella kommentarer:
Intern och extern information
Studenten ska:
kunna planera och genomföra en informationsaktivitet.
Eventuella kommentarer:
Kommunikation
Studenten ska uppvisa:
1. förmåga att möta individer på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt.
2. förmåga att lyssna och ställa adekvata frågor till kunden.
3. ansvarskänsla och noggrannhet i arbetet.
4. känsla för etik, säkerhet och sekretess vid kundkommunikationen.
5. god samarbetsförmåga med kollegor.
Kommentarer:
Godkänd på Recepttest
Godkänd på Egenvårdstest
Ge en helhetsbedömning av hur långt studenten kommit hittills i förhållande till
planen att nå kursmålen.
Som planerat
Mindre än planerat
Längre än planerat
Vad ser du som orsak till studentens framsteg/brist på framsteg? Diskutera gärna
detta med studenten.
Andra kommentarer av vikt för bedömningen av studentens framsteg.
Datum: ………………………….
Underskrift: ……………………………………….