här. - Uppsala universitet

advertisement
Pilotplats Cykel: hållbara transportsystem i stad.
Urbana miljöer, med den trafik och mobilitet som genereras är idag kraftigt
beroende av bilburna transporter. Detta är inte hållbart varken ur ekonomiskt,
socialt eller ekologiskt. Därför satsar många städer aktivt med att stödja andra
trafikslag som exempelvis cykel. Stockholm stad siktar till exempel på att öka
cykeltrafiken från nuvarande 8% till 15% år 2030. Utmaningen är dock att förstå
hur dessa politiska mål kan utvärderas, men även realiseras. Pilotplats cykel är
ett samarbete mellan Stockholm stad, Centrum för teknik- & vetenskapsstudier
(STS Uppsala) vid Uppsala Universitet och Trafikutredningsbyrån (TUB).
Projektet vill bidra till att cykelåtgärder utformas på ett sätt som gör cykling mer
attraktivt, ekonomiskt hållbart och socialt och ekologiskt värdeskapande –
samtidigt som det minimerar värdedevalverande konsekvenser för
samlokaliserade användare av samma stadsrum.
I projektet har staden genomfört ett antal infrastrukturella förändringar på olika
platser av Götgatan, som examensarbete kommer studenten få i uppdrag att
utvärdera dessa förändringar på ett sätt som kombinerar såväl kvantitativa
variabler som kvalitativa upplevelser. En utvärdering av systemets funktionalitet
är beroende av dess ”liveability” och vice versa. Studenten/erna får möjlighet att
fördjupa sig i de sociala och tekniska aspekterna av cykelburen mobilitet både
bland cyklister och övriga väganvändare. Målet är att kunna förklara och
integrera stads- & trafikplanerings perspektiv (ontologier) genom empiriska
exempel för att på så sätt bredda förståelsen av trafiksystemet (och dess
begränsningar).
Flera disputerade är delaktiga i projektet och kan handleda studenten däribland
fil. dr. Daniel Normark, tekniksociolog som studerat vägen och utvecklat metoder
att studera stadsmobilitet, som till exempel konsumentlogistik tillsammans med
CFK i Göteborg och en fransk forskargrupp. Fil. dr Martin Emanuel vars
historiska avhandling på KTH behandlade hur cykeln avskärmades från
trafikplaneringen i Stockholm och Pelle Envall fil dr i trafikplanering och
koordinator för CyCity som på ett övergripande sätt studerar hur cykeltrafik kan
ökas.
Pilotplats cykel har samlat in en stor mängd data (däribland film) som underlag
för att utvärdera stadens infrastrukturella förändringar. Examensarbetets mål är
att analysera delar av dessa data i syfte att förstå förändringarnas inverkan på
såväl cykelpraktiker som stadsmiljö. Avgörande är att detta tar hänsyn till såväl
funktionalitet som upplevelse i detta socio-tekniska system. Förkunskap om
transportsystem och eller stadsplanering och hållbar samhällsplanering är en
fördel, likaså vana att använda SPSS (eller motsvarande statistiska verktyg). En
vilja och nyfikenheten i att arbeta med (och problematisera) gränslandet mellan
samhälle och teknik är en förutsättning. Beroende på intresse kan projektet
tillsammans med studenterna utarbeta tre olika enskilda examensarbeten
(alternativt ett grupparbete på två och ett individuellt arbete).
Kontakt: Daniel Normark
[email protected]
0702-485049
Download