rörande praktikplatser för programmet för industridesign § 1

1(3)
AVTAL
rörande praktikplatser för programmet för industridesign
§ 1. PARTER
Mellan
Utbildningsnämnden för industridesign vid Lunds tekniska högskola, Lunds
universitet, härefter kallad
LTH-ID,
och
…………………………………………………………………….., härefter kallat
Företaget,
har denna dag överenskommelse träffats om praktikplats för student inom
industridesignutbildningen vid Lunds tekniska högskola
….……………………………………………………………., härefter kallad
Studenten, på följande villkor;
§ 2. KONTAKTPERSONER/HANDLEDARE
LTH-ID ställer följande personer till förfogande för avtalets genomförande:
Kontaktperson:…………………………………………..
Handledare:……………………………………………...
Företaget ställer följande personer till förfogande för avtalets genomförande:
Kontaktperson:………………………………………….
Handledare:……………………………………………..
2
Kontaktpersonen ska ha rätt att företräda LTH-ID resp. Företaget i frågor i
anledning av detta avtal.
§ 3. UPPDRAGET
Studenten och Handledaren vid resp. Företaget och LTH-ID har upprättat en
projektplan för Studenten. Praktikperioden är studiemedelsberättigad.
§ 4. KONFIDENTIELL INFORMATION
Företaget är medvetet om Studenten genomgår en utbildning och att praktikarbetet
avser utmynna i en rapport som skall publiceras och redovisas vid Lunds tekniska
högskola. Företaget åtar sig att för studenten tydligt ange vilken information som är
att betrakta som konfidentiell och vad studenten har tillse i samband med hantering
av sådan information.
Ovanstående gäller inte för sådan information som är eller blivit allmän känd eller
som Studenten och hans Handledare eller annan personal vid Lunds tekniska
högskola kan visa var i deras besittning vid tidpunkten för avtalets tecknande eller
som de behörigen fått kännedom om oberoende av Företaget eller som måste
lämnas ut till följd av lag eller myndighets beslut.
§ 5. RÄTTEN TILL RESULTAT
Studenten, LTH och Företaget äger rätt att använda praktikrapporten fritt. Innan
rapporten lämnas för examination har Företaget möjlighet att yttra sig om
innehållet. Företaget skall göra sin bedömning rörande materialet inom en
tidsperiod av 14 dagar från det att man fått en preliminär rapport. Rättigheterna till
att utnyttja andra resultat från praktikarbetet tillkommer Företaget. Detta får dock
ej inskränka rättigheterna vad avser praktikrapporten.
3
§ 6. ANSVARSBESTÄMMELSER
Företaget är medvetet om att Studenten genomgår en utbildning och därför inte
kan förväntas ha en sådan erfarenhet och kunskap som vanligtvis kan ställas på t.ex.
en konsult. Varken LTH-ID eller Studenten påtar sig ekonomiskt ansvar gentemot
Företaget om praktikarbetet inte skulle leda till för Företaget förväntat resultat.
LTH-IDs ansvar i övrigt begränsas till det ansvar som föreskrivas i förordningen
(1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande
vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser.
Företaget skall hålla LTH-ID och Studenten skadeslös för varje skadeståndsanspråk
som kan komma att framställas av tredje man avseende personskada, sakskada samt
varje annan skada.
§ 7. ÄNDRING AV AVTALET
Ändring av avtalet ska, för att vara gällande, ske genom skriftlig överenskommelse
mellan parterna, undertecknad av Kontaktpersonerna och för LTH-ID’s del,
kontrasignerad av kursansvarig lärare vid industridesignprogrammet.
Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var sitt.
Lund 200 - - .
För
För
LTH-ID
Företaget
……………………………………
…………………………………….
Kursansvarig lärare vid
Industridesignprogrammet
Firmatecknare
Ovanstående avtal godkännes till alla delar:
…………………………………..
Student