checklista för akademisk handledare

Handledare
CHECKLISTA FÖR AKADEMISK HANDLEDARE
Det finns flera fördelar med att en student gör sitt uppsats-/examensarbete på uppdrag
av ett företag eller en organisation. Studenten får viktiga kontakter och erfarenheter inför
arbetslivet samtidigt som uppdragsgivaren får tillgång till en resurs som kan se på verksamheten med nya ögon.
Handledaren roll
•
Uppsatssamarbetet mellan akademin och företag/organsiationer innebär att studenten måste
kunna tillgodose både det vetenskapliga perspektivet och nyttoperspektivet i den verksamheten han eller hon befinner sig.
•
Handledaren för ett externt uppsats-/examensarbete har en särskilt viktig roll i att säkra den
akademiska kvaliteten i studentens arbete.
•
När studenten skriver en extern uppsats-/examensarbete är det särskilt viktigt att handledaren
informerar om de formella reglerna och riktlinjerna institutionen satt upp så att studenten har
en tydlig bild av vad som krävs för att uppsatsen
ska bli godkänd.
Resultatet
•
Arbetet utgör en del av studentens examination
och redovisas som vanligt skriftligt och muntligt
vid ett offentligt uppsatsseminarium.
•
Det är rekommenderat att studenten gör en
presentation av det färdiga arbetet hos uppdragsgivaren. I flera fall görs en särskild rapport
till uppdragsgivaren.
Offentlighetsprincipen
•
Göteborgs universitet är en myndighet som
omfattas av offentlighetsprincipen vilket innebär
begränsade möjligheter att sekretessbelägga
studentarbeten. Om uppsatsämnet rör känsliga
uppgifter är det viktigt att arbetet planeras så
att de här uppgifterna inte sprids. En lösning kan
vara att avidentifiera vissa uppgifter eller skriva
en särskild rapport åt uppdragsgivaren.
•
Om större delen av resultatet inte alls bör offentliggöras är det kanske inte lämpligt att uppdraget
utförs som ett uppsats-/examensarbete.
Kommunikation
•
•
•
När studenten hittat ett uppdrag han eller hon
vill fokusera på, utvecklar studenten, uppdragsgivaren och den akademiska handledaren i
samråd förslaget till ett uppsatsämne/examensarbete.
För att arbetet ska kunna genomföras på ett
bra sätt är det viktigt att det finns en god dialog
mellan handledaren, studenten och företagets/
organisationens kontaktperson.
Under arbetets gång sker en löpande dialog mellan företagets/organisationens kontaktperson
och studenten. Det är en god idé att även handledaren närvarar vid ett uppstartsmöte och vid ett
eller flera avstämningstillfällen.
Mer information
•
På www.gu.se/samverkan/annonsportalen kan
du läsa exempel på tidigare uppsatssamarbeten.
•
Om du har frågor eller funderingar, kontakta
projektleradaren för uppsatssamarbeten vid
Göteborgs universitet på [email protected],
031-786 15 06.
Kontakta oss
Lägg in ditt förslag på gu.se/samverkan/annonsportalen eller kontakta Göteborgs universitets projektledare för uppsatssamarbeten, Rasmus Jonsson, tel. 031-786 15 06 eller [email protected]