Datum - Region Halland

advertisement
1
Välkommen till
Intensivvårdsavdelningen
Anestesi- och intensivvårdskliniken
Huvudhandledare:
Inga-Lena Hellström
2009-06-16
2
Verksamhetsidé
Intensivvårdsavdelningen skall med specialistutbildad personal ge
patienten ett tryggt och säkert omhändertagande där patientens
behov och önskemål är styrande.
Beskrivning av avdelningen
På intensivvårdsavdelningen arbetar ca 60 personer. Denna
personal alternerar mellan IVA och UVA. Vi vårdar patienter från
samtliga avdelningar på Länssjukhuset. Detta innebär att det
ställs stora krav på vår kompetens.
Intensivvårdsavdelningen består av åtta vårdplatser. Dessa
platser är fördelade på tre moduler.
UVA har 24 vårdplatser. Här vårdas patienter från
Länssjukhusets samtliga avdelningar.
3
Målsättning
 Intensivvårdsavdelningen/uppvakningsavdelningen ska
karaktäriseras av hög kompetens och avancerad teknik.
Avdelningen ska ligga bland de främsta i landet vad gäller
utbildning och teknisk utrustning.
 Avdelningen skall ha en mycket god fysisk och psykisk
arbetsmiljö där lärandet är en naturlig integrerad del i
verksamheten.
 Personalen ska känna ansvar, glädje över sitt arbete och
stolthet över sin arbetsplats.
 Nöjda patienter och anhöriga.
Verksamhetschef: Martin Engström ,telefon 035/131280
Avdelningschef: Carina Månsson, telefon 035/131276
Sektionsledare på IVA: Ellen Modin telefon 035/174599
Sektionsledare på UVA: Lotta Dahlström 035/134473
Huvudhandledare + telefonnummer till avdelningen:
Inga-Lena Hellström telefon 035/131270
4
Allmänna råd till studenten
Alla som arbetar inom vården, även studerande, har ett personligt
ansvar och måste följa vissa givna bestämmelser. Allt för att den
som är sjuk, patienten, ska få den bästa tänkbara vård och ett
gott bemötande.
Basala hygienrutiner och arbetskläder
Se dokumentet ”Basala hygienrutiner” som finns på Vårdhygien
Hallands hemsida.
http://www.lthalland.se/lth_templates/PersonalCareListPage___
_28682.aspx
5
Förväntningar på avdelningen, huvudhandledaren, handledaren
och studenten
Arbetsledaren har en viktig funktion för att stödja handledaren i
det kliniska arbetet på avdelningen.
 Att vara ett stöd och bollplank för handledaren om problem
uppstår.
 Att ge handledaren tid för studenthandledning
( går inte att vara ensam sjuksköterska på modul 1 och
samtidigt handleda studenter).
 Att ge sjuksköterskan och studenten tid för reflektion och
samtal.
 Att ge handledaren tid för kompetensutveckling för att kunna
följa med i senaste rön och utveckling.
 Att planera och organisera en optimal inlärningssituation på
avdelningen.
 Att se till att studenten känner sig väl omhändertagen och blir
bemött som blivande kollega.
 Att övrig personal ställer upp med handledning när situationen
så kräver.
 Att visa intresse för hur det går för student/handledare.
 Att stimulera medarbetare till att skaffa sig mera
handledarkunskap.
6
Huvudhandledarens uppgift är att:
● Planera den kliniska praktiken tillsammans med lärare i
utbildningen.
● I funktionen ingår att ge en kort introduktion till de studerande
om avdelningen och att utse handledare.
● Ha kännedom om kursplanen
● Ha kännedom om utbildningens upplägg med teori och kliniska
studier
Handledarens uppgift är att:
 Att vägleda och stödja den studerande i syfte att uppnå
planerad målsättning.
 Att skapa tillfällen som möjliggör kunskapsutveckling mot en
yrkesmässig identitet.
 Att ge utrymme för reflektion.
 Att vara öppen och ärlig och ge kontinuerlig feed-back till den
studerande.
7
Förväntningar på dig som student:
 Att du kontaktar dina handledare i god tid för schema och
ombytesmöjligheter.
 Att du presenterar dig och dina tidigare yrkeserfarenheter.
 Att du är förberedd vad det gäller teoretisk kunskap.
 Att du ansvarar för att studietimmarna fullgörs och
meddelar avdelningen vid frånvaro.
 Att du visar engagemang och aktivt deltagande i det dagliga
arbetet vad gäller allmän och specifik omvårdnad.
Förväntningar på sektionen för hälsa och samhälle
 Att vara ett stöd och bollplank för handledaren när problem
uppstår
 Att informera handledaren om aktuell kursplan och nyheter i
utbildningen
 Att vara ett stöd för handledaren i samband med bedömning
 Att vara lättillgänglig för studenten och handledaren under
den kliniska utbildningen
 Att ge handledaren feed-back under och efter
praktikperiodens slut
 Att ge feed-back till avdelningen
8
En arbetsdag på IVA kan se ut så här:
- Dagpersonalen avlöser nattskiftet klockan 07.00. Rapport ges
för respektive modul.
- Därefter påbörjas morgonarbetet med morgontoalett.
I samband med detta kan också patienten mobiliseras.
- Ordinerade injektioner och infusioner ges.
- Frukost till de patienter som får äta.
- Personalens morgonfika i omgångar.
- Rond på respektive modul. Rond på modul ett skall ske på
läkarexpeditionen.
- Rondgenomgång med övrig personal.
- Genomförande av ordinationer.
- Patienter som skall gå till avdelningen skickas.
- Lunch till patienter som får äta.
- Personalens lunch i omgångar.
- Klockan 14.00 avlösning av kvällspersonalen som arbetar till
klockan 22.00
Mellan 14.30 och 16.00 finns en överlappningstid som är tänkt till
arbetsplatsträffar, utbildning, eget arbete osv.
För kvällspersonalen gäller i stort sett samma saker som för
dagpersonalen – rond förekommer dock inte på eftermiddagen.
Detta är en översiktlig beskrivning av en dag på IVA – men denna
kan brytas när som helst av patienter som kommer in akut för
intensivvård.
9
En arbetsdag på UVA kan se ut så här:
- Dagpersonalen
avlöser
nattskiftet
klockan
07.00.
Nattpersonalen rapporterar patienterna till respektive
avdelning som hämtar före klockan 07.30 och går därefter
hem.
- Dagpersonalens morgonuppgifter består av kontrollräkning av
narkotika, beställning av läkemedel, städning av patientplatser.
- Morgonfika för personalen.
- Mottagande, övervakning och omhändertagande av patienter
från de olika klinikerna efter operation.
- När patienterna inte längre kräver postoperativ vård får de
komma tillbaka till respektive avdelning eller som poliklinisk
patient åka hem.
- Patienter som genomgår större operativa ingrepp vårdas över
natten på UVA och i speciella fall på IVA.
- Kvällspersonalen börjar kl. 14.00 och arbetar till kl. 22.00
10
Vanliga diagnoser
- Allergiska reaktioner
- Astma
- Blödningar i hjärnan
- Blödningstillstånd av olika art
- Emboli; Actilysebehandling
- Hyperglycemi
- Infektionstillstånd
- Intoxikationer
- KOL
- Meningit
- Njursvikt
- Pneumo/hemothorax
- Pneumoni
- Sepsis
- Stor bukkirurgi
- Stor kärlkirurgi
- Traumapatienter
- Vätskebalansrubbningar
- Hypotermibehandling vid hjärtstopp
11
Ordlista
MAAS
RLS
Wake up call
SpO2
Intubation
Trackeostomi
VKTS, TK, VK, TU/CPAP
TV
MV
PEEP
PEP-mask
Atelektaser
MAP
CVK
CVP
HF
SR
VB
TD
Prisma
CDK
Hudstatus
Mobilisering
Sedering
Motor Activity Assessment Scale 0-6
Reaction Level Scale
- medvetandegrad 1-8
All sedering avstängd,
- patienten tillåts vakna
Blodets syremättnad
Införande av tub i trachea,
för att få fri luftväg
Öppning på halsens framsida
in i trachea
Respiratorinställningar
Tidalvolym=andetagsvolym
Minutvolym
Positive endexpiratory pressure
Mask med motstånd för utandning
Sammanfallna lungblåsor
Mean arterial pressure
=medelartärtryck
Central venkateter
Centralt ventryck
Hjärtfrekvens
Sinusrytm
Vätskebalans
Timdiures
Dialys som sköts av IVA-sjuksköterska
Central dialyskateter
Varm, kall, färg perifert
Hur mycket patienten får röra sig
Lugnande läkemedel som patienten får
12
VAS
EDAK
PCA
Visuell analog skala (smärtskala)
Epidural-anestesikateter
Patientkontrollerad analgesi
13
Checklista
Istället för checklista kommer här en lista på läkemedel som ofta
används på IVA.
Abbodop
Actilyse
Adrenalin
Atropin
Atrovent
Cordarone
Cyklocapron
Palladon Comp
Dobutrex
Efedrin
Fenylefrin
Furix
Ketogan
Zotrix
Lanexat
Midazolam
Morfin
Naloxonhydroklorid
Narop-Sufenta
Noradrenalin
Nutriflex
Nexium
Perfalgan
Pro-Epanutin
Propofol
Seloken
Simdax
Tramadol
Trandate
Ultiva
Ventoline
Download