KURSPLAN

advertisement
KURSPLAN
Kurskod:
12MpK-Mok
MUSIKPEDAGOGPROGRAMMET
Musikvetenskap och kulturhistoria
Musicology and Cultural History
7,5 högskolepoäng (hp)
(ECTS credits)
Grundnivå / First cycle
Kursen gäller fr.o.m. höstterminen 2012.
Beslut och riktlinjer
Kursen ingår i ämnes- och ämnesdidaktiska studier enligt gällande utbildningsplan för
programstudier som leder till Kandidatexamen i musikpedagogik 180 hp och läses under
hela utbildningen .
Behörighet och förkunskapskrav
Behörig till kursen är den som har antagits till Musikpedagogprogrammet vid SMI.
Syfte
Kursen syftar till att ge studenten kunskaper i olika musikvetenskapliga delområden (estetik,
musikanalys, musiksociologi, musikantropologi/etnografi, uppförandepraxis och musikhistoria) samt
ge en allmän musik- och kulturhistorisk orientering. I syftet ingår att utveckla den språkliga
förmågan i muntlig och skriftlig kommunikation och ge insikt i vetenskaplig teori och metod..
M ål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- tillämpa olika musikanalytiska metoder, och utifrån såväl gehör som notbild beskriva,
reflektera över, förklara och diskutera musikverk i olika genrer och stilar
- visa förmåga att på vetenskaplig grund observera och reflektera över sitt eget och andras
musicerande och konstnärliga skapande
- visa förmåga att beskriva, reflektera, förklara och diskutera musikens funktion i människors liv
i skilda samhällen och kulturer, utifrån skilda musikvetenskapliga metoder och teorier
- utifrån kursens innehåll reflektera över och förhålla sig till vad den egna och elevers olika
kulturella bakgrund har för betydelse för förståelsen av musik
Kursens delkurser och innehåll
Kursen är uppdelad i tre delkurser.
A) Musikvetenskap och kulturhistoria 1 (2,5 hp) behandlar följande moment:
• Europeisk Folkmusik: Momentet belyser den europeiska folkmusiken med dess olika
delkulturer och traditioner.
• Medeltid och Renässans: Momentet belyser medeltidens och renässansens samhälle, kultur
och musikliv (med olika delgenrer) i vid bemärkelse.
• Populärmusik ‒ introduktion och översikt; äldre samt europeiska traditioner: Momentet belyser
populärmusik genom att ge en allmän introduktion (urbanisering, industrialisering, massmedia
och kommersialisering, den globala musiksituationen) samt ett panorama över några äldre,
främst europeiska, populärmusiktraditioner.
I delkursen ingår ett studiebesök till Musikmuséet.
Forsknings- och Utbildningsnämnd, SMI
Fastställd/reviderad vid möte: FUN11:12-4
1/2
Datum fastställd: 120608
Denna kursplan reviderad: ÅÅMMDD
KURSPLAN
MUSIKPEDAGOGPROGRAMMET
Musikvetenskap och
kulturhistoria 7,5hp
12MpK-Mok
B) Musikvetenskap och kulturhistoria 2 (2,5 hp) behandlar följande moment:
• Barock, klassicism och romantik: Momentet belyser barockens, klassicismens och
romantikens samhälle (absolutism, upplysning, demokrati), kultur och musikliv (med olika
delgenrer: opera, kyrkomusik, instrumentalmusik).
• Populärmusikens historia ‒ översikt med speciell fokus på jazz och rock: Momentet belyser
den afroamerikanska musiktraditionens framväxt i ett musikaliskt och samhälleligt perspektiv,
utifrån jazzens utveckling under 1900-talet samt rockens och dess angränsande genrers
utveckling från 1950 fram till våra dagar.
I delkursen ingår ett studiebesök på Drottningholm (slott, park och teater) samt ett besök på
Operan.
C) Musikvetenskap och kulturhistoria 3 (2,5 hp) behandlar följande moment:
• 1900-talets konstmusik och filmmusik: Momentet belyser 1900-talets musik- och
kulturutveckling i ett brett samhälleligt och ideologiskt/estetiskt perspektiv; den
konstmusikaliska utvecklingen med nya notationssätt, ny instrument- och röstanvändning
samt elektronmusik; film- och filmmusikhistoria (ledande skolor, regissörer och tonsättare)
samt analys av filmscener.
• Utomeuropeisk musik : Momentet belyser ett antal utomeuropeiska musikkulturer (naturfolk,
arabvärlden, Indien, Kina-Japan samt Sydostasien): historia, kultur, religion och musik.
I delkursen ingår en kulturvandring ‒ Nationalmuseum, Gamla Stan med slottet och Storkyrkan,
centrala Norrmalm; arkitektur, stadsplanering och musikmiljöer från medeltid till 2000-talet ‒
teaterbesök (Dramaten) samt studiebesök (Moderna museet och Etnografiska museet).
Genom förande
Studentens närvaro och aktiva deltagande i kursens genomförande krävs för examination.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.
Exam ination
Studenten ska med godkänt resultat genomföra kursens förelagda uppgifter och fullgjort samtliga
examinationer enligt gällande examinationsplan. Examinationsplanen delges av kursledaren vid
kursstart.
Kurs skall examineras senast tre år efter att studenten genomgått kursen.
Betyg
Som betyg ges Godkänd eller Icke godkänd.
Kursvärdering
Studenten får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges
möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Studenten gör en
individuell kursutvärdering kopplat till kursplanen vid kursens avslut, vilket ligger till grund för
återkoppling mellan kursledaren och studenterna samt mellan kursansvariga och högskolans
ledning.
Appendix
Terminsplan, examinationsplan och litteraturlista med aktuell obligatorisk och rekommenderad
kurslitteratur delges av kursledaren senast vid kursstart.
Forsknings- och Utbildningsnämnd, SMI
Fastställd/reviderad vid möte: FUN11:12-4
2/2
Datum fastställd: 120608
Denna kursplan reviderad: ÅÅMMDD
Download