4. Handledning och verksamhetsledning i sociala företag

advertisement
Kursmoment i utbildning för handledare och verksamhetsledare för
sociala företag på Långholmens Folkhögskola ht 2014 – vt 2015
Sociala företag – en introduktion.
Inledningsvis kommer det sociala företaget att sättas in i sitt
sammanhang i samhället och deras förhållande till privat och offentlig
sektor. Momentet behandlar kooperation och alternativa driftformer.
Handledar/verksamhetsrollen i förhållande till medlemmar, arbetstagare,
offentlig sektor, arbetsgivare, fack och kunder.
En introduktion till den demokratiska processen som en del i driften av
ett företag kommer att ges och diskuteras, liksom ledarskapets roll i
relationen mellan företagande, arbete, rehabilitering och utveckling av
kompetens och empowerment i företaget.
Innehåll:





Sociala företag i Sverige. Omfattning och olika driftsformer.
Samverkan med samhället och etablerade stödstrukturer
Vad innebär demokratiskt företagande och empowerment
En första översikt kring ledarskapsfrågan i sociala företag
Studiebesök vid ett socialt företag
Momentet avslutas med ett studiebesök som dokumenteras i en kort
rapport där ovanstående innehåll beskrivs. Rapporterna redovisas och
diskuteras vid efterföljande seminarium.
Efter introduktionen kommer sedan följande moment att behandlas
under kurstiden.
Momenten nedan blandas med varandra men kommer att genomföras.
Vid varje kursomgång förbereds deltagarna genom föreläsningar och
grupparbeten. Mellan träffarna arbetar de i grupp eller enskilt med
uppgifter som resulterar i en rapport som redovisas och diskuteras vid
nästa tillfälle.
1.Verksamhetsledning, grupputveckling och demokratiskt företagande
Kursen behandlar handledarens/verksamhetsledarens roll när det gäller
det demokratiska företagandets villkor i samband med beslutsfattande,
planerings- och utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid föreningskunskap
och mötesteknik och metoder för att skapa struktur och tydlig
rollfördelning i företaget. Syftet är att ge insikter och kunskaper om att
handledning i en demokratisk organisation kräver stora kunskaper i hur
grupper utvecklas och hur goda arbetsgrupper bildas och utvecklas.
Kursen ska också ge verktyg för konflikthantering och kunskaper om
vilka faktorer som främjar ett positivt arbetsklimat. Kursdeltagarna får
introduktionskurs i delaktighetsmetoden OPERA och kan genom kursen
få tillgång till att använda den certifierade metoden i sin verksamhet efter
kursen. Ett specialarrangemang mellan kursen och företaget Innotiimi.
Innehåll:
 Föreningskunskap
 Mötesteknik
 OPERA-metoden
 Olika metoder för planerings- och utvecklingsarbete
 Utveckling av arbetsgrupper
 Teambildning och grupprocesser
 Konflikthantering
2.Affärsidé och företagsutveckling
Genomgång av viktiga begrepp, teorier och metoder när det gäller
affärsidé, entreprenörskap och företagsutveckling. Ett viktigt inslag i
kursen är att tydliggöra likheter och skillnader mellan entreprenörskap
inom ett vanligt företag och inom det sociala företagandet. De sociala
företagen har ofta dubbla affärsidéer, dels produktion av varor och
tjänster, dels försäljning av arbetsträning, arbetsrehabilitering, platser för
meningsfull sysselsättning, mm till offentlig sektor.
Momentet behandlar de olika områdena affärsidéutveckling,
marknadsanalys samt omvärldsanalys i relation till de sociala företagens
verklighet och förutsättningar.
Innehåll:
 Affärsidéutveckling och affärsplanering
 Dubbla affärsidéer
 Intressentanalys
 Marknadsanalys och marknadsföring
 Budgetarbete
3. Samverkan, juridik och regelverk
I detta moment arbetar man med frågor kring juridik, avtal och
upphandling i anslutning till de sociala företagens affärsverksamhet.
Myndigheternas förhållande till de sociala företagen och olika
samverkansmodeller kommer att studeras. Momentet tar upp
arbetsmarknadsregler, förordningar och kommunernas regelverk.
Ansvarsfrågor utifrån handledare/verksamhetsledarperspektivet
behandlas när det gäller arbetsgivar- och försäkringsfrågor.
Innehåll:






Olika former av samverkan på marknaden med lokala aktörer
Konkurrensfrågor
Lokala överenskommelser
Juridik, avtal och upphandling
Arbetsmarknadsregler och förordningar
Offentliga regelverk och försäkringsfrågor
4. Handledning och verksamhetsledning i sociala företag
Fokus i momentet ligger på handledningsmetodiken. Förmåga att
gemensamt formulera och utveckla målsättningen för medlemmar,
styrelser, medarbetare och att arbeta med empowerment. Sociala och
ekonomiska bokslut och andra kvalitets och utvärderingsmetoder
kommer att presenteras. I gruppsammanhang diskuteras bemötande och
förhållningssätt utifrån litteratur och fallbeskrivningar som ger kunskap
om salutogenes och vad som skapar en ”hälsosam” och god arbetsmiljö.
Goda exempel på organisatoriska lösningar presenteras och diskuteras
och ledarskap och styrning mellan verksamhetsledning och styrelse.
Innehåll:





Handledning – pedagogiska metoder
Förhållningssätt och bemötandefrågor
Struktur- och processmodeller för ledarskapet
Empowerment
Kvalitetsutveckling
En avslutande uppgift har som syfte att sammanfatta
handledar/verksamhetsledarrollen.
Download