Kursplan - Institutionen för idé- och samhällsstudier

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
KURSPLAN
Religionsvetenskap: grundkurs A2 30 hp
Religious Studies: Introductory Course A2 30 ECTS
Högskolepoäng. 30
Kurskod: 1RE043
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Fördjupning: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Utbildningsområde: Humanistiskt
Kursen kan ingå i religionsvetarprogrammet.
1. Beslut om inrättande
Kursen är inrättad av humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och
kursplanen har fastställts 2007-06-01 att gälla från 2007-07-01. Litteraturen reviderad
2010-11-26.
2. Innehåll
Kursen avser förmedla kunskaper om religioners och livsåskådningars kännetecken,
historiska utveckling och aktuella roll för människor i förhållande till sin omvärld och
samhället i stort. Kursen består av fyra delmoment som behandlar kristendomens
historiska utveckling, teologi, hermeneutik, religionsfilosofi, buddhism och hinduism.
Vidare
tematiseras
relationen
mellan
religion
och
samhälle
utifrån
religionsvetenskapliga metoder och begrepp. I kurstillfällen som är förlagda till campus
ingår obligatorisk bibliotekskunskap.
Kursen består av 4 olika moment. Observera att ordningen på momenten kan variera.
Moment 1: Kristendomens utveckling, 7,5 hp
Kursen behandlar kristendomens uttrycksformer och betydelse i olika
samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Kursen innehåller en bred framställning av
kristendomens utveckling från fornkyrkan till nutid för att därigenom skapa bakgrund
för analys och förståelse av kristendomen i nutiden.
Moment 2: Systematisk teologi 7,5 hp
Momentet ger en grundläggande orientering inom kristen systematisk teologi. Centrala
teman inom kristen teologi, såsom Gud och treenigheten, Jesus Kristus och frälsning,
kyrka och sakrament behandlas. Dessutom diskuteras frågeställningar såsom teologins
källor och kunskapsanspråk i relation till nutida vetenskap och vetenskapsteori, det
religiösa språkets natur och lidandets problem, kyrkans roll i samhället, liksom frågor
om hur bibeltexter tolkas och används.
Moment 3: Hinduism och buddhism, 7,5 hp
Momentet ger översiktliga kunskaper om hinduism och buddhism. Särskild
uppmärksamhet ägnas åt religionernas uttrycksformer i ett historiskt, nutida och
jämförande perspektiv. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har
studerats vetenskapligt och de problem som forskningen har brottats med. Kursen
problematiserar således ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att
tolka religiöst liv.
Moment 4: Religion och samhälle, 7,5 hp
Momentet behandlar dels grundläggande religionspedagogiska frågeställningar med
betoning på religiös traditionsförmedling inom organiserat samfundsliv samt didaktik
och lärande. Momentet problematiserar också religionssociologiska frågeställningar om
religion i organiserad form och som individuell företeelse. I momentet ingår
introduktion i religionsbeteendevetenskaplig metod.
3. Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
– redogöra för olika världsreligioners kännetecken, centrala teman och innehåll,
– redogöra för olika världsreligioners historiska bakgrund och utveckling
– kritiskt beskriva och förklara centrala religionsvetenskapliga problemställningar
– bearbeta centrala sociala och politiska frågeställningar i det nutida globala samhället
utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv
– kritiskt analysera och tolka religioner och livsåskådningar
– förklara religionsvetenskapliga problem muntligt och skriftligt
– tillämpa olika teoretiska perspektiv för att diskutera sakfrågor med anknytning till
religion och etik.
4. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
5. Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar
och/eller nätundervisning.
6. Examination
Varje moment examineras för sig. Detta sker genom examinerande uppgifter
omfattande 1,5 hp samt tentamen 6 hp per varje moment. Tentamen bedöms med
betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För ett erhålla Väl godkänd på hela
kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre av de fyra momenten och betyget
Godkänd på övriga moment.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare
provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad
prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att
hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma
betyg.
7. Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator,
Umeå universitet, 901 87 Umeå.
8. Kurslitteratur
Moment 1
Dowley, Tim, (2008). Libris Atlas till Bibelns och kristenhetens historia. Örebro:
Libris. (valda delar)
Lindberg, Carter (2009). The European Reformations. (2nd edition) Wiley-Blackwell.
Rasmussen, Tarald & Thomassen, Einar (2007). Kristendomen – En historisk
introduktion. Artos, Skellefteå.
MacHaffie, Barbara J., (2006). Her Story: Women in Christian Tradition (2nd edition)
Augsburg Fortress Publishers. (eller tidigare utgåva, valda delar)
Artiklar
Moment 2
Cavanaugh, William T (2002). Theopolitical Imagination. London: T&T Clark.
McGrath, Alister E., (2007). Christian theology: An introduction, (4th edition). Malden,
Blackwell.
Placher, William, (1989). Unapologetic Theology: A Christian Voice in a Pluralistic
Conversation. Louisville, John Knox Press.
Polkinghorne, John, (1998). Science and Theology: An Introduction. Minneapolis:
Fortress Press.
Artiklar
Moment 3
Andersson, Daniel ochÅke Sander (2009), Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i
förändring, Studentlitteratur (OBS! Valda delar).
Broo Måns (2010): Hinduismens heliga skrifter. Stockholm: Atlantis AB.
Eck, Diana (1996): Darsan. Det gudomliga skådandet. NyaDoxa.
Lopez, Donald (2004): Buddhist Scriptures, Penguin Books, London.
Artiklar
Moment 4
Furseth, Inger - Repstad, Pål (2005). Religionssociologi – en introduktion. Malmö:
Liber
Dalevi, Sören (2007). Gud som haver barnen kär?: Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i
Barnens bibel och Bibeln i berättelser och bilder. Stockholm: Verbum.
Larsson, Rune (2009). Samtal vid brunnar: Introduktion till religionspedagogikens
teori och didaktik. Lund: Arcus.
Artiklar
Download
Random flashcards
Create flashcards