Att vara skapad – Vad säger skapelseteologin om att vara i kosmos

advertisement
Kursplan
Att vara skapad – Vad säger skapelseteologin om
att vara i kosmos och ta ansvar i världen? (7,5 hp)
Being Created - What Does Creation Theology Say about Being in the Cosmos
and Taking Responsibility in the World? (7,5 ECTS)
Nivå: Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi)
Kurskod: 0219
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier. Som programkurs i utbildningsprogram för
kandidatexamen i teologi eller filosofi förutsätter kursen att A-kursen Introduktion i teologi och
filosofi (30 hp) är fullgjord.
Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
§ kunna redogöra övergripande för de skapelseteologiska föreställningarna i Gamla
testamentet och deras kristologiska vidareutveckling i Nya testamentet;
§ kunna redogöra för viktiga etapper i skapelseteologins utveckling;
§ visa allmän kännedom om skapelseteologins viktigaste axiom: skapelse ur intet – creatio ex
nihilo;
§ förstå hur skapelsetron och modern naturvetenskap är relaterade till varandra;
§ visa förmåga att diskutera skapelseteologins bidrag till en miljöetik.
Innehåll
Kursen är en introduktion i skapelseteologin som reflekterar över det människan helt enkelt
befinner sig i: världen och kosmos och deras relation till Gud. Att Gud har skapat allt av frihet och
kärlek är ett teologiskt påstående som har ifrågasatts av naturvetenskaperna, den moderna
människans självmedvetenhet och erfarenheten av lidandet. Den pågående miljöförstöringen har
dessutom väckt frågan om det finns ett samband mellan den och den kristna skapelsesynen. Kursen
ger en grundlig inledning i Bibelns, den teologiska traditionens och den aktuella teologins syn på
skapelsen i dialog med de nämnda utmaningarna.
Undervisning och examination
Kursen ges lokalt i form av föreläsningar och diskussionsseminarier. Examination sker dels genom
fyra under kursens gång inlämnande PM (1-2 A4-sidor) som ventileras vid seminarium, dels genom
en muntlig tentamen vid kursens slut.
Litteratur
Barbour, Ian G 2000: When Science Meets Religion. Enemies, Strangers or Partners? New York:
HarperCollins (180 s.).
Beeck, Frans Jozef van 1994: God Encountered. A Contemporary Catholic Systematic Theology.
Volume Two/2: The Revelation of the Glory. Part II: One God, Creator of All That is,
Collegeville: The Liturgical Press (§§ 96-98, 103).
Copan, Paul & William Lane Craig 2004: Creation out of Nothing. A Biblical, Philosophical and
Scientific Explanation, Grand Rapids: Baker Academic (k. 1-4, 7-8).
Gunton, Colin E 92005 [1993]: The One, the Three and the Many. God, Creation and the Culture of
Modernity, Cambridge: Cambridge University Press (231 s.).
Hamilton, Victor P 1990: The Book of Genesis. Chapters 1-17 (The New International Commentary
on the Old Testament), Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company (s. 101217).
Moltmann, Jürgen 1985: God in Creation. A New Theology of Creation and the Spirit, San
Francisco: Harper & Row (k. I, IV, VI-IX, XI).
Rahner, Karl 1982: Foundations of Christian Faith. An Introduction to the Idea of Christianity,
New York: Crossroad (k. 2).
TEXTER
Urval enligt anvisningar vid kursstart (c:a 300 s.)
Augustinus: Confessiones III, VII, XIIf.
Irenaeus av Lyon: Adversus haereses III-V.
Thomas av Aquino: Summa Theologiae I 44-49.
Kyrkliga dokument
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”
Kursplanen fastställd 2014-05-31
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-07-01
Download