Källor och biografier, Sonen

advertisement
3. Sonen
1.
Lossky, Vladimir, ”Le dogme christologique,” Vie Spirituelle nr. 677, s.
597-620, svensk titel: Kristologi
2.
Bobrinskoi, Boris, ”Jésus-Christ, vie du monde,” i: Parole Orthodoxe (Ed.
du Cerf 2000), s. 131-138, svensk titel: Jesus Kristus, världens liv
3.
Gunton, Colin, ”And in one Lord, Jesus Christ, begotten not made,” Pro
Ecclesia 2001, s. 261-274, svensk titel: Och på en enda Herre, Jesus Kristus … född
och icke skapad
4.
Schönborn, Christophe, ”Dieu veut rester homme à jamais,” Communio
1984, s. 29-44, svensk titel: Gud vill förbli människa för allid
5.
Pelletier, Anne Marie, ”Il n’y a plus l’homme et la femme,” Communio nr.
18 s. 35-45, svensk titel: Inte längre man och kvinna
1. Lossky, Vladimir (1904–1958) var född i Ryssland, och efter 1917 tillbringade
han större delen av sitt liv i Paris som ortodox lekmannateolog. Han hade
betydande kunskaper i samtida filosofi och var djupt rotad i den ortodoxa
traditionen, men han avstod från akademiska titlar och tjänster för att helt ägna sig
åt vad han ansåg viktigast, det teologiska tänkandet. Personligen var han ytterst
anspråkslös men stod i kontakt med många ledande intellektuella i Västeuropa.
Nästan alla hans teologiska artiklar finns på svenska i volymen Ljus av Ljus, Artos
2011.
2. Bobrinskoy, Boris (f. 1925) är gift protopresbyter i ortodoxa kyrkan och var
länge dekan för det ortodoxa institutet St. Serge i Paris, där han också har
undervisat i dogmatisk teologi. Han är hedersdoktor vid universitetet i Fribourg.
Under många år medlem av Faith and Order i Kyrkornas världsråd. Hans
teologiska arbeten behandlar särskilt Treenigheten, ecklesiologi och liturgi.
3. Gunton, Colin (1941-2003) förestod forskningsinstitutet för systematisk teologi
vid King’s College, London. Han verkade sedan 1972 pastor i United Reformed
Church, blev 1993 teologie doktor i Oxford och 1999 hedersdoktor vid Londons
universitet. Hans teologiska produktion var omfattande.
4. Schönborn, Christoph (f. 1945) är katolsk ärkebiskop av Wien sedan 1995 och
utnämndes till kardinal 1998. Han är född i nuvarande Tjeckien, växte upp i
Österrike och inträdde i Dominikanorden 1963. År 1975 blev han professor i
katolsk dogmatik, 1978 i östkyrklig teologi, båda lärostolarna vid universitetet i
Freiburg i Üechtland. 1987 redigerade han katolska kyrkans katekes (finns också i
svensk översättning). Han hör till den katolska kyrkans mest uppmärksammade
teologer i nutiden.
5. Pelletier, Anne-Marie (f. 1946) har undervisat i litteraturvetenskap vid flera
franska universitet, men undervisar nu i bibelexeges vid Ecole Cathédrale och
Ecole pratique des hautes études i Paris. Hon har samarbetat med Paul Ricoeur.
Download