Fundamentalteologi (7,5 hp)

advertisement
Kursplan
Fundamentalteologi (7,5 hp)
Fundamental Theology (7,5 ECTS)
Grundnivå
Ämnesområde: TEOLOGI (systematisk teologi)
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs förutsätter kursen att A-kursen
Introduktion i filosofi och teologi (30 hp) är fullgjord.
Utbildningsmål
Efter avslutad kurs förväntas den studerande
 kunna redogöra för några vanliga sätt att förstå sådana centrala teologiska begrepp som
Gud, tro, religiös erfarenhet, uppenbarelse, tradition, kyrka och sakramentalitet;
 förstå olika rationalitetsbegrepps relevans för förståelsen av den kristna tron och trostraditionen;
 visa förmåga att kritiskt reflektera kring frågor om troslärors inbördes samband och
koherens;
 visa förmåga att kritsikt reflektera kring religiösa sanningsanspråk och deras grunder.
Innehåll
Fundamentalteologi hör som akademisk disciplin hemma i gränsområdet mellan
kontroversteologi och livsåskådningsvetenskap. Ämnet behandlar teman av grundläggande
betydelse för den kristna trons självförståelse, såsom Gud, tro och uppenbarelse. Vidare ingår
frågor om trons anspråk på sanning och universell relevans, förhållandet mellan skrift och
tradition, dogmutveckling, samt kyrkan som trosgemenskap och hennes strukturer och
ämbeten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt den katolska trostraditionen så som denna kommit
till uttryck i Andra Vatikankonciliets dokument, men jämförelser görs även med andra
trostraditioner.
Undervisning och examination
Undervisning ges i form av föreläsningar lokalt och via nätet. Kursen examineras dels genom
ett skriftligt arbete (5–7 A4-sidor), dels genom en skriftlig eller muntlig tentamen vid kursens
slut.
Litteratur
Andra Vatikankonciliets konstitution om kyrkan, Lumen gentium (Katolsk dokumentation 4,
Katolska Bokförlaget 1970), 123 s.
Andra Vatikankonciliets konstitution om uppenbarelsen, Dei Verbum (Katolsk dokumentation 1, Katolska Bokförlaget 1972), 23 s.
Dulles, Avery, The Assurance of Things Hoped For (Oxford University Press, 1994), 299 s.
Hallonsten, Gösta, Orden och erfarenheten (Arcus 2012), 131 s.
Nichols, Aidan, The Shape of Catholic Theology (The Liturgical Press, 1991), 374 s.
Bredvidläsningslitteratur:
Böttigheimer, Christoph, Handbuch der Fundamentalthelogie (Verlag Herder 2012), 742 s.
Fries, Heinrich, Fundamental Theology (The Catholic University of America Press 1996),
682 s.
Kasper, Walter, Introduktion till den kristna tron (Katolska Bokförlaget 1981) 189 s.
Kreiner, Armin, Das wahre Anlitz Gottes (Verlag Herder 2006), 544 s.
Latourelle, René-Fisichella, Rino, Dictionary of Fundamental Theology (The Crossroad
Publishing Company 2000), 1222 s.
O’Collins, Gerald, Rethinking Fundamental Theology (Oxford University Press, 2011), 365 s.
Piltz, Anders, Se ansiktet (Artos 1999), 284 s.
Rahner, Karl., Foundations of Christian Faith: Introduction to the Idea of Christianity. New
edition (New York: Crossroad 1978), 488 s.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-01
Kursplanen fastställd 2013-09-04
Download