Kursplan - Institutionen för idé- och samhällsstudier

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
KURSPLAN
Religionsvetenskap: grundkurs 60 hp
Religious Studies: Introductory Course 60 ECTS
Högskolepoäng. 60
Kurskod: 1RE062
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Huvudområde: Religionsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Fördjupning: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Utbildningsområde: Humanistiskt
Kursen kan ingå i religionsvetarprogrammet.
1. Beslut om inrättande
Kursen är inrättad av humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och
kursplanen har fastställts 2007-06-01 att gälla från 2007-07-01. Litteraturen reviderad
2011-05-31.
2. Innehåll
Kursen vill ge grundläggande kunskaper om religioners och livsåskådningars
kännetecken, historiska utveckling och aktuella roll för människor i förhållande till sin
omvärld och samhället i stort. Kursen behandlar bland annat Judendom och Islam,
kristendomens rötter och historiska utveckling, religionsfilosofi, teologi, hermeneutik
och förhållandet mellan individ, samhälle och religion. I kurstillfällen som är förlagda
till campus ingår obligatorisk bibliotekskunskap.
Kursen omfattar åtta moment som läses i olika ordning beroende på om den studerande
påbörjar sina studier på höstterminen eller vårterminen.
Moment 1: Kristendomens rötter, 7,5 hp
Momentets syfte är att den studerande skall få en första inblick i den exegetiska
vetenskapsgrenen. Som en grund för detta studeras den äldsta kristendomens historia i
dess skiftande sociala, politiska och religiösa kontexter. Kursen innebär en introduktion
till såväl Gamla som Nya testamentets litteratur och till kanonhistorien. För att det
generella ska bli tydligt, fokuseras centrala bibelteologiska grundbegrepp. För att
mångfalden ska belysas, ägnas viss tid åt texttolkning och metodövning.
Moment 2: Judendom och Islam. 7,5 hp
Momentet ger översiktliga kunskaper om judendom och islam. Särskild uppmärksamhet
ägnas åt religionernas uttrycksformer i ett historiskt, nutida och jämförande perspektiv.
Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har studerats vetenskapligt
och de problem som forskningen har brottats med. Kursen problematiserar således ett
flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att tolka religiöst liv.
Moment 3: Religionspsykologi, 7,5 hp
Momentets syfte är att den studerande skall få grundläggande kunskaper om
religiositetens psyklogiska förutsättningar och funktioner. Momentet ger således en
introduktion i religionspsykologisk teori och forskning. Momentet har fokus på den
moderna religiositetens uttryck på skilda håll i världen, viss uppmärksamhet ägnas nya
religiösa rörelser, nyreligiositet, fundamentalism och religiöst motiverat våld. Studiet av
den nutida religiositeten tar sin utgångspunkt i en analys av förändringsprocesser på
social och kulturell nivå medan fokus läggs på den enskilde individen.
Moment 4: Etik, världsbild och livshållning, 7,5 hp
Momentet behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska
perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i
etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska
uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Vilken social och politisk roll har
olika etiska teorier spelat? Kursens perspektiv är både historiskt och samtida och
aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas.
Moment 5: Kristendomens utveckling, 7,5 hp
Kursen behandlar kristendomens uttrycksformer och betydelse i olika
samhällsstrukturer under olika tidsepoker. Kursen innehåller en bred framställning av
kristendomens utveckling från fornkyrkan till nutid för att därigenom skapa bakgrund
för analys och förståelse av kristendomen i nutiden.
Moment 6: Systematisk teologi 7,5 hp
Momentet ger en grundläggande orientering inom kristen systematisk teologi. Centrala
teman inom kristen teologi, såsom Gud och treenigheten, Jesus Kristus och frälsning,
kyrka och sakrament behandlas. Dessutom diskuteras frågeställningar såsom teologins
källor och kunskapsanspråk i relation till nutida vetenskap och vetenskapsteori, det
religiösa språkets natur och lidandets problem, kyrkans roll i samhället, liksom frågor
om hur bibeltexter tolkas och används.
Moment 7: Hinduism och buddhism, 7,5 hp
Momentet ger översiktliga kunskaper om hinduism och buddhism. Särskild
uppmärksamhet ägnas åt religionernas uttrycksformer i ett historiskt, nutida och
jämförande perspektiv. Detta inkluderar även ett studium av hur dessa religioner har
studerats vetenskapligt och de problem som forskningen har brottats med. Kursen
problematiserar således ett flertal religiösa grundbegrepp och diskuterar olika sätt att
tolka religiöst liv.
Moment 8: Religion och samhälle, 7,5 hp
Momentet behandlar dels grundläggande religionspedagogiska frågeställningar med
betoning på religiös traditionsförmedling inom organiserat samfundsliv samt didaktik
och lärande. Momentet problematiserar också religionssociologiska frågeställningar om
religion i organiserad form och som individuell företeelse. I momentet ingår
introduktion i religionsbeteendevetenskaplig metod.
3. Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
– redogöra för olika världsreligioners kännetecken, centrala teman och innehåll,
– redogöra för olika världsreligioners historiska bakgrund och utveckling
– kritiskt beskriva och förklara centrala religionsvetenskapliga problemställningar
– bearbeta centrala sociala och politiska frågeställningar i det nutida globala samhället
utifrån ett religionsvetenskapligt perspektiv
– kritiskt analysera och tolka religioner och livsåskådningar
– förklara religionsvetenskapliga problem muntligt och skriftligt
– tillämpa olika teoretiska perspektiv för att diskutera sakfrågor med anknytning till
religion och etik.
4. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
5. Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar
och/eller nätundervisning.
6. Examination
Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och/eller muntliga examinationsformer.
Proven bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd, Underkänd. För ett erhålla
Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst sex av de åtta
momenten och betyget Godkänd på övriga moment.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare
provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad
prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att
hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma
betyg.
7. Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator,
Umeå universitet, 901 87 Umeå.
8. Kurslitteratur
Moment 1
Eriksson, LarsOlov och Viberg, Åke (red.) (2009) Gud och det utvalda folket :
inledning till Gamla Testamentet. Stockholm : Verbum.
Dowley, Tim, 2008, Libris Atlas till Bibelns och kristenhetens historia. Örebro: Libris.
(valda delar)
Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red), (2006). Jesus och de första kristna.
Inledning till studiet av Nya testamentet. Stockholm: Verbum.
Bibel 2000 med fotnoter och uppslagsdel
Artiklar
Moment 2
Fazlhashemi, Mohammad (2008). Vems islam? De kontrastrika muslimerna.
Stockholm: Norstedt.
Groth, Bente (2002). Judendomen: kultur, historia, tradition. Stockholm: Natur och
kultur.
Koranens budskap: tolkning från arabiskan av Mohammed Knut Bernström: med
kommentarer och noter. Stockholm: Propius förlag, 2002.
Shepard, William (2009) Introducing Islam. London: Routledge.
Artiklar och kompendier
Moment 3
Dawson, Lorne L (2006). Comprehending Cults: The Sociology of New Religious
Movements. Oxford: Oxford University Press
Geels, Antoon & Wikström, Owe (2006). Den religiösa människan: en introduktion till
religionspsykologin. Stockholm: Natur och kultur
Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn (1997). Forskningsmetodik. Om
kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund. (I boken läses Kap. 8:
”Observation”)
Lindgren, Tomas (2008). Fundamentalism och helig terror. Lund: Studentlitteratur.
Artiklar och Kompendier
Moment 4
Andersen, Svend (1997). Som dig själv. Nora: Nya Doxa.
Meilaender, Gilbert (2005). Bioethics: A Primer for Christians (2nd ed.). Grand Rapids:
Eerdmans.
Singer, Peter (2002). Praktisk etik. Stockholm: Thales.
Smith, Christian (2009). Moral, Believing Animals: Human Personhood and Culture.
Oxford: Oxford University Press.
Religion och etik. En antologi (2011). Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå
universitet. (Säljes av institutionen)
Artiklar
Litteratur för moment 5-8 anges senare
Download