Jud%20och%20islam%20instd%20vt

advertisement
JUDENDOM & ISLAM
Instuderingsfrågor & andra uppgifter
Judendom
1. Varför är Abraham och Moses två viktiga personer inom
judendomen?
2. Berätta med bild och/eller text om judarnas historia. Använd
följande stödord:
Egypten
Farao
Moses
Kaanans land
Tio budord
Israel
Diaspora
Domare
3. Vad anser du är det viktigaste inom judendomen. Motivera ditt
svar.
4. På vilket sätt skiljer sig de olika inriktningarna inom
judendomen?
5. Öva på de ämnesspecifika orden som finns efter du ha läst om
judendomen.
6. Rita en symbol för judendomen.
Islam
1. Vem var Muhammed, enligt Islam?
2. När och var levde Muhammed?
3. Berätta om Muhammeds liv. Använd följande personer, ord och
begrepp.
Ärkeängeln Gabriel
Allah
Uppenbarelser
Mekka
Medina
Profet
4. Förklara Islams fem pelare.
5. Inom Islam finns det två större inriktningar. Vad heter de och
på vilket sätt skiljer de sig åt?
6. Öva på de ämnesspecifika orden som finns längst bak i
texthäftet.
7. Rita en symbol för Islam.
Jämförselsler och diskussionsfrågor
1. Jerusalem är en viktig stad för judar, kristna och muslimer.
Varför?
2. På vilket sätt har religionen betydelse för konflikten mellan
Israel och Palestina?
3. Gör färdigt tabellen nedan.
Gudstro
Judendom
Kristendom
Islam
Monoteistisk
Monoteistisk
Monoteistisk
Religiösa ledare
Muhammed
Jesus
Profeter
Heliga skrifter
Helig stad
4. Det finns många likheter mellan de tre syskonreligionerna.
Varför är det så?
5. Varför är judar en nationell minoritet i Sverige och inte
muslimer?
6. Det är vanligt att människan ägnar sig åt olika former av riter,
oavsett om man är religiös eller ej. Exempel på riter är
kalendariska riter. Dessa återkommer varje år och utförs
ungefär vid samma tid på året. Ett annat exempel är
övergångsriter som utför för att visa att en människa går från
ett levnadsstadium till ett annat.
a. Ge exempel på olika riter inom judendom, kristendom och islam.
b. Varför är riter viktiga för många människor?
7. Ett religiöst uttryck kan vara hur man klipper sig eller vilka
klädesplagg man ska ha.
a. Ge exempel från religionerna där klippning eller/och
klädesplagg kan ses som religiösa uttryck.
b. Resonera över varför kläder eller frisyrer ofta spelar en
viktig roll inom olika religioner.
8. Det finns grupper i samhället som av religiösa skäl vill ha
separata badtider för män och kvinnor. Vad anser du om det?
Motivera ditt svar.
9. Det finns grupper i samhället som av religiösa skäl inte vill ta
kvinnor i hand och hälsa. Vad anser du om det? Motivera ditt
svar.
10. I Sverige förs en debatt om man ska förbjuda religiösa
friskolor. Vad anser du? Motivera ditt svar.
11. I Frankrike fördes en debatt om att man skulle förbjuda
kvinnor att bära heltäckande slöja på vissa offentliga platser.
Vad anser du?
12. Varför anses det som viktigt med religionsfrihet i ett land?
13. Det finns flera exempel ur historien om hur människor blivit
trakasserade och förföljda för sin tro.
a. Varför är det så?
b. Hur är det i Sverige idag?
14. Ge exempel på hur religionen kan vara viktig för ens identitet.
15. Ge exempel på hur religionen kan påverka samhället.
Download