VETU T9: Medicinsk forskningsetik och vetenskapsteori

VETU T9: Medicinsk forskningsetik och vetenskapsteori
Målet med momentet är att du ska utveckla ditt etiska och vetenskapliga förhållningssätt till medicinsk
forskning och klinisk verksamhet. Momentet ska ge utrymme för egna reflektioner så att den som inte
tänker forska på egen hand ändå ska få förutsättningar för att bli en reflekterande praktiker.
Kunskaper
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
· Redogöra för grundläggande teorier, principer och begrepp inom den medicinska
vetenskapsteorin
Färdigheter
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
· Identifiera vetenskapsteoretiska problem och argumentationsformer
· Genomföra en vetenskapsteoretisk och etisk analys av ett vetenskapligt problem
· På ett konsistent sätt argumentera för och emot ett handlingssätt
Förhållningssätt
Efter avslutat moment skall studenten kunna:
· Reflektera över egna och andras värderingar
· Uppvisa ett etiskt och vetenskapligt förhållningssätt
Omfattning och uppläggning: Momentet är på två dagar som omfattar gruppövningar, skriftliga
gruppuppgifter, introduktioner till dessa, gemensamma diskussioner samt litteraturstudier och egna
reflexioner. Fall för gruppdiskussionerna delas ut på plats. Momentet examineras skriftligt i
grupparbeten.
Innehåll: Momentet innehåller både vetenskapsteoretiska och etiska moment med relevans för medicinsk
forskning och klinisk verksamhet.
Litteratur:
Lynöe, Niels & Juth, Niklas Medicinska etikens ABZ. Länk: http://ki.se/sites/default/files/abz.pdf
.
Ansvarig lärare (samt frågor om kompletteringar): Manne Sjöstrand, LIME, KI. Email:
[email protected]
Uppslagsord i Medicinska etikens ABZ: Beslut, diagnos, evidensbaserat medicin (EBM), fakta,
fallibilism, kunnande, kunskap, missbruk av diagnoser, normalvetenskap, neuroetik, noceboeffekt,
normalitet, vetande, placebobehandling, placeboeffekt, psykiatrisk tvångsvård, sjukdomsbegrepp, tyst
kunskap (beprövad erfarenhet), vetenskapligt paradigm, värderbaserat medicin (VBM), vetenskapsteori.
Dag 1: Vetenskapsteori med fokus på psykiatri och neurologi
Lärare: Manne Sjöstrand
09.00 – 10.00 (Vetenskap och) beprövad erfarenhet som underlag för kliniska beslut – kan våra
bedömningar av fakta-aspekter vara värdeimpregnerade?
10.00 – 10.45 Rast + falldiskussion i grupp
10.45 – 11.15 Gemensam diskussion
11.15 – 12.00 Neuroetiska aspekter på beslutsfattande
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.00 Normalitet, sjukdom och psykiatrisk diagnostik
14.00 – 14.30 Rast + falldiskussion i grupp
14.30 – 15.30 Diskussion av fall och sammanfattning.
Dag 2: Tvångsvårdens etik
Lärare: Manne Sjöstrand
09.00 – 10.00 De etiska grunderna för tvångsvård
10.00 – 10.45 Rast +falldiskussion i grupp
10.45 – 11.30 (ca) Gemensam diskussion och genomgång inför eftermiddagens grupparbete
Eftermiddagen: Arbete med examinationsuppgiften. Skriftligt grupparbete kring ett av fallen som
diskuterats under de två dagarna. Mer information ges vid undervisningstillfället. Skickas in senast kl 17
samma dag.