Kursplan
FI1038 Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1
Theory of Science for Social Studies
7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1
Mål
Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
* grundläggande insikter i begrepp och teorier inom kunskapsteorin och
vetenskapsteorin med speciellt fokus mot samhällsvetenskaperna
* grundläggande kunskaper om forskningsprocessens innehåll
* grundläggande förmåga att tillämpa kunskapsteori och vetenskapsteori på
samhällsvetenskapliga problem
* begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys
* grundläggande insikter i att filosofiska och vetenskapsteoretiska problem kan
bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.
Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmåga att:
* förhålla sig reflekterande till samhällsvetenskapernas kunskapsteoretiska och
vetenskapsteoretiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier, samt göra
enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom samhällsvetenskapernas
kunskapsteori och vetenskapsteori
* på ett grundläggande sätt tillämpa olika vetenskapsteoretiska perspektiv på forskning
och förhålla sig kritiskt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod
* identifiera och avgränsa problemområden inom samhällsvetenskapernas
kunskapsteori och vetenskapsteori
* på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom
samhällsvetenskapens vetenskapsteori
* på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.
Innehåll
Kursen är en introduktion till samhällsvetenskapernas epistemologi (kunskapsteori) och
*) 1 Higher Education Credit = 1 ECTS-credit (European Credit Transfer System)
vetenskapsteori. I kursen behandlas och diskuteras ett flertal grundläggande
vetenskapsteoretiska begrepp, teorier och problem, med speciellt fokus på de
samhällsvetenskapliga disciplinerna. Exempel på begrepp som behandlas är hypotes,
observation, objektivitet, sanning och vetenskaplighet. Exempel på
vetenskapsteoretiska teorier som behandlas och diskuteras är den
hypotetiskt-deduktiva metoden, logisk positivism, falsifikationism samt hermeneutik.
Grundläggande vetenskapsteoretiska problem som kursen behandlar är huruvida det
finns en vetenskaplig metod, om vetenskapen är rationell, samt om vetenskapliga
teorier kan vara sanna.
Examinationsformer
Examination sker i form av:
* muntlig bedömning i samband med seminariedeltagande,
* skriftliga inlämningsuppgifter till seminarier, samt
* skriftlig kurs-pm (mindre uppsats).
Arbetsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, skriftliga inlämningsuppgifter, samt
diskussionsseminarier.
Betyg
Som betygsskala används U - VG.
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet.
Övrigt
Kursen kan tillgodoräknas i Filosofi I.
Ämnestillhörighet:
Filosofi
Ämnesgrupp:
Filosofi
Utbildningsområde:
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
1. Kulturgeografi
2. Sociologi
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1. G1N
2. G1N
Fastställd:
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2010-10-19
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-01-24
Course Syllabus
FI1038 Theory of Science for Social Studies
7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1
Learning Outcomes
Course Content
Assessment
Forms of Study
Grades
The Swedish grades U - VG.
Prerequisites
General entrance requirements.
Subject:
Philosophy
Group of Subjects:
Philosophy
Disciplinary Domain:
Social Science, 100%
This course can be included in the following main field(s) of study:
*) 1 Higher Education Credit = 1 ECTS-credit (European Credit Transfer System)
1. Human Geography
2. Sociology
Progression Indicator within (each) main field of study:
1. G1N
2. G1N
Approved:
Approved by the Department of School of Humanities and Media Studies, 19 October
2010
This syllabus comes into force 24 January 2011
FI1038 Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori
7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1
Theory of Science for Social Studies
7.5 Higher Education Credits, First Cycle Level 1
Litteratur/Literature
- Bergström, Lars. (1987) Objektivitet : en undersökning av innebörden, möjligheten
och önskvärdheten av objektivitet i samhällsvetenskapen. 2 uppl. Stockholm: Thales.
(129 s). <http://people.su.se/~lsbm/Objektivitet.pdf>
- Feyerabend, Paul, ed. Hacking. (1981) How to defend Society against Science, i
Scientific Revolutions. Oxford: OUP. (180 s).
- Gadamer, Hans-Georg. (2000) Om förståelsens cirkel, i Filosofin genom tiderna: Efter
1950. andra upplagan. Marc-Wogau, K., Bergström, L., och Carlshamre, S..
Stockholm: Thales.
- Gilje, Nils & Grimen, Harald. (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 3 uppl.
Göteborg : Daidalos. (336 s).
- McCarthy, Thomas.. (1981) The critical theory of Jürgen Habermas. Cambridge,
Mass, MIT P. (72 s).
Anmärkning/Note: sidor 53-125
- Popper, K. (1989) Truth, Rationality, and the Growth of Scientific Knowledge i:
Conjectures and Refutations. 5 uppl. London: Routledge. (431 s).
- Rorty, Richard. (2003) Hopp i stället för kunskap : tre föreläsningar om pragmatism.
Göteborg: Daidalos. (92 s).
Ytterligare litteratur om ca 100 sidor kan tillkomma.