Praktikintyg

advertisement
INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI,
LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI
H2KTR Kommunikatörsprogrammet
med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning
Praktik
KT2601 Praktik 15 hp
Handledarintyg om fullgjord praktik
Härmed intygas att ____________________________________________ har fullgjort sin praktik vid
_________________________________________________________________________________
under perioden ______________________________2016.
_____________________________________________
(Underskrift av praktikhandledare, datum)
Download