Språk, handling och perception, 7,5 hp

advertisement
INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI,
LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI
Språk, handling och perception, 7,5 hp
Language, action and perception, 7.5 higher education credits
Forskarnivå/Third cycle (PhD) education
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori den
2016-05-XX.
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Förkunskapskrav
Allmän och särskild behörighet för utbildning på forskarnivå
enligt antagningsordning och allmän studieplan för lingvistik, datalingvistik eller
motsvarande.
Kursinnehåll
Kursen ger en överblick av teorier om, och komputationella implementationer av, hur
naturligt språk interagerar med världen. I kursen avhandlas områden som situerad
interaktion och språkinlärning, datorrepresentationer och maskininlärning av språk,
handling och perception, spatial kognition, integrerade robotdialogsystem, generering
och tolkning av bildtext, och liknande.
Mål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• påvisa fördjupad kunskap och förståelse inom kursens ämnesområden (kognitiv
språk- och datavetenskap) som går utöver den kunskap och förståelse som
studenten erhållit genom tidigare studier,
• redogöra för hur språklig betydelse interagerar med världen runt oss och hur
den används och lärs in av agenter,
• redogöra för tekniker, tillämpningar och tillgängliga resurser för situerade
dialogsystem och språk- och bildanalys,
Färdighet och förmåga
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Olof Wijksgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.flov.gu.se
1 (2)
• implementera komponenter till situerade dialogagenter,
• implementera algoritmer för språk- och bildanalys,
• analysera några frågeställningar, argumentationslinjer och metoder som
förekommer i kurslitteraturen,
• konstruera utvärderingsmaterial för implementerade systemen och testa dessa
på materialet,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• avge välgrundade omdömen kring valet av teori, metod och utförande för en
viss tillämpning,
• tolka utvärderingsresultaten och föreslå förbättringar.
•
Kurslitteratur: En litteraturlista bestäms i samråd med studenterna.
Former för undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar, individuell läsning, skrivna uppsatser och
programmeringsuppgifter som senare diskuteras i möten med lärare eller i seminarier.
Undervisningsspråk: engelska och/eller svenska.
Former för bedömning
Kursen examineras individuellt i form av inlämningsuppgifter och uppsatser.
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering
Kursen utvärderas i skriftlig eller muntlig form.
2 (2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards