FT0010

advertisement
INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI, LINGVISTIK OCH
VETENSKAPSTEORI
FT0010 Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1, 7,5
högskolepoäng
Theoretical Philosophy: Research-based Survey Course 1, 7.5 higher education
credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2016-05-27 att gälla från och med 2017-01-16, vårterminen 2017.
Utbildningsområde: Humanistiskt 100 %
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Inplacering
Kursen är en fristående kurs. Det är en breddningskurs i förhållande till FT0020.
Huvudområde
Fördjupning
Teoretisk filosofi
GXX, Grundnivå, kurs som inte kan
klassificeras
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inom något huvudområde, inklusive godkänt
resultat på ett examensarbete om minst 15 hp inom detta huvudområde, alternativt
minst 90 hp i en utbildning som leder till yrkesexamen, inklusive godkänt resultat på ett
självständigt arbete om minst 15 hp som kan räknas som examensarbete inom sådan
utbildning.
Mål
Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
2/ 3
Kunskap och förståelse
• med viss självständighet, i resonerande och analyserande ordalag redogöra för och
förhålla sig till den moderna diskussionen rörande något eller några centrala
teoretisk-filosofiska problem,
• i tillämpliga fall relatera de filosofiska frågeställningarna till ämnen som ingår i
studentens tidigare utbildning,
Färdigheter och förmåga
• kritiskt diskutera, muntligt eller skriftligt, några frågeställningar,
argumentationslinjer och/eller metoder som förekommer i kurslitteraturen,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• klart och tydligt skilja mellan tyckande och rationellt grundade trosföreställningar i
förhållande till den valda litteraturen,
• ge prov på en öppen och odogmatisk attityd till både historiska och samtida
teoribildningar.
Innehåll
Någon eller några teoretisk-filosofiska frågeställningar, med anknytning till modern
forskning, väljs från ett aktuellt undervisningsutbud i samråd med examinator, varvid
hänsyn tas till studentens specifika förkunskaper.
Kursen är utformad så att den ställer höga krav på studenten vad gäller akademisk
mognad och förmåga ta sig an vetenskaplig text med en öppen men kritisk attityd, samt
på studentens förmåga att självständigt presentera det valda innehållet. Däremot
förutsätter den inte nödvändigtvis tidigare sakkunskaper inom teoretisk filosofi, utan
kan ses som en möjlighet till bredding och fördjupning av tidigare högskolestudier.
Former för undervisning
Kursen genomförs i normalfallet huvudsakligen som självstudier med inslag av
handledning. I tillämpliga fall kan studenten följa viss undervisning i teoretisk filosofi.
Undervisningsspråk: engelska och svenska
FT0010 Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1, 7,5 högskolepoäng / Theoretical
Philosophy: Research-based Survey Course 1, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
3/ 3
Former för bedömning
Kursen examineras muntligt och/eller skriftligt, i normalfallet genom författande av en
kortare text samt en muntlig presentation för examinator.
Om student som underkänts två gånger på samma examinerande moment önskar byte
av examinator inför nästa examinationstillfälle, ska sådan begäran inlämnas skriftligt
till kursansvarig institution och bifallas om det inte finns särskilda skäl däremot (HF 6
kap § 22).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.
Betyg
På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering
Studenter som deltar i eller har avslutat kursen ges möjlighet att anonymt framföra
erfarenheter av och synpunkter på denna i en kursvärdering. En sammanställning av
kursvärderingen och kursansvarig lärares reflektion tillgängliggörs för studenterna inom
rimlig tid efter kursslut. Nästa gång kursen ges presenteras sammanställningen och
eventuella genomförda åtgärder.
FT0010 Teoretisk filosofi: Forskningsanknuten orienteringskurs 1, 7,5 högskolepoäng / Theoretical
Philosophy: Research-based Survey Course 1, 7.5 higher education credits
Grundnivå / First Cycle
Download
Random flashcards
Create flashcards