Läskurs i Artificial Intelligence, 4 hp

advertisement
INSTITUTIONEN FÖR FILOSOFI,
LINGVISTIK OCH VETENSKAPSTEORI
Läskurs i Artificial Intelligence, 4 hp
Artificial Intelligence, 4 higher education credits
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
2016-05-XX.
Ansvarig institution: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.
Nivå: Forskarnivå
Forskarutbildningsämne: Praktisk filosofi, teoretisk filosofi, logik
Förkunskapskrav
Behörighet för utbildning på forskarnivå i respektive forskarutbildningsämne.
Kursinnehåll
Kursen ger en orientering om artificiell intelligens (AI). Översikt av AI-metoder
(trädsökning, reinforcement learning, artificiella neuronnät); orientering om artificiell
generell intelligens; översikt av filosofiska och samhällsvetenskapliga aspekter av AI.
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 påvisa översiktlig kunskap och förståelse inom kursens ämnesområden (se
ovan) som går utöver den kunskap och förståelse som studenten erhållit genom
tidigare studier,
 redogöra för centrala teoribildningar och frågeställningar inom något av kursens
ämnesområden och dess relation till det relevanta forskarutbildningsämnet
 analysera några frågeställningar, argumentationslinjer eller metoder som
förekommer i kurslitteraturen,
 välja och avgränsa frågeställningar, argumentationslinjer eller metoder i
litteraturen som är lämpliga för en kortare kritisk uppsats eller ett
konferensbidrag,
 kritiskt diskutera, muntligt eller skriftligt, några frågeställningar,
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Olof Wijksgatan 6, Box 200, 405 30 Göteborg
031 786 00 00
www.flov.gu.se
1 (2)
argumentationslinjer eller metoder som förekommer i kurslitteraturen och berör
det relevanta forskarutbildningsämnet,
 kritiskt granska rimligheten i de studerade argumentationslinjerna.
Kurslitteratur:
Valda delar ur följande källor:
Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A modern approach. PrenticeHall, 2013
Richard S Sutton and Andrew G Barto, Reinforcement learning: An introduction, MIT
press, 2015
Därtill föreläsningsbilder samt övrigt material som är tillgängligt elektroniskt.
Undervisningsformer: Undervisning sker genom föreläsningar och individuella
läsuppgifter.
Undervisningsspråk: Engelska och svenska.
Former för bedömning
Kursen examineras individuellt i skriftlig eller muntlig form..
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering
Kursen utvärderas i skriftlig eller muntlig form.
2 (2)
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards