Läsk kurs i m moralisk kt agent skap oc ch ansv ar, 15 h hp

advertisement
INSTITUTIO
ONEN FÖR
R FILOSOFI,
LINGVISTIK OCH VETTENSKAPS
STEORI
Läsk
kurs i moralisk
m
kt agentskap occh ansvar, 15 h
hp
Morall agency and
a responsibility, 15 higherr educatio
on creditss
Faststäällande
Kursplaanen är fasstställd av institutione
i
en för filossofi, lingvisstik och veetenskapsteeori
2016-07-01.
ngvistik occh vetenskaapsteori.
Ansvarrig institution: Instituttionen för filosofi, lin
Forskarnivåå
Nivå: F
nskapskraav
Förkun
Grundlläggande och specifik
k behörigheet för utbild
dning på fo
orskarnivå i enlighet med
antagniingsordningen och deen allmännna studieplaanen för deet aktuella
forskarrutbildningsämnet.
nnehåll
Kursin
Kursenn introducerrar avancerrade centraala debatterr inom mettafysik ochh etik gällaande
agentskkap och anssvar. Doktoranden lääser klassisk
ka texter in
nom områddet, liksom
m nutida
bidrag. Grundfråggan som beehandlas gääller vad so
om kan görra någon tiill en fri occh
K
behaandlar nyckkelbegrepp
p som kontrroll, kunskkap och
ansvariig agent. Kursen
viljekvaalitet (quallity of will)), vilka akttualiseras av
a svar på grundfråga
g
an. Dessa svar
s
förhålleer sig till olika hot mo
ot ansvarsffullt handlaande och agentskap, iinklusive
filosofiiska läror som
s
determ
minism, meekanism och tur, likso
om empirisska fenomeen som
funktioonsnedsättnning, psykisk ohälsa, beroende och
o situatio
onella faktoorer. Kurseen
berör oockså försök att förklaara funktioonen hos, sy
yftet med och
o värdet av våra oliika
ansvarsspraktiker, för individ
der såväl soom samhälllen.
demål
Lärand
Efter avvslutad kurrs ska studenten kunnna:
vvisa fördjuupad kunsk
kap och förrståelse ino
om kursens ämnesomrråden (se ovan)
o
iingående redogöra
r
fö
ör centrala teoribildniingar och frågeställnin
f
ingar inom något
eeller någraa av kursen
ns ämnesom
mråden,
Institutione
en för filosofi, lin
ngvistik och vete
enskapsteori
Olof Wijksg
gatan 6, Box 20
00, 405 30 Göte
eborg
031 786 00
0 00
www.flov.g
gu.se
1 (2)
ingående analysera några frågeställningar, argumentationslinjer eller metoder
som förekommer i kurslitteraturen,
välja och avgränsa frågeställningar, argumentationslinjer eller metoder i
litteraturen som är lämpliga för en kortare kritisk uppsats eller ett
konferensbidrag,
kritiskt diskutera, muntligt eller skriftligt, några frågeställningar,
argumentationslinjer eller metoder som förekommer i kurslitteraturen,
kritiskt granska rimligheten i de studerade argumentationslinjerna.
Kurslitteratur: Bestäms av kursansvarig.
Undervisningsformer: Undervisning sker genom individuella läsuppgifter och
övningar.
Undervisningsspråk: Engelska och svenska.
Former för bedömning
Kursen examineras individuellt i skriftlig eller muntlig form.
Betyg
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) och Underkänd (U).
Kursvärdering
Kursen utvärderas i skriftlig eller muntlig form.
2 (2)
Download