Litteraturkurs II i filosofi (7,5 hp)

advertisement
Kursplan
Litteraturkurs II i filosofi (7,5 hp)
Reading Course II in Philosophy (7.5 ECTS credits)
Nivå: Grundläggande nivå
Ämnesområde: FILOSOFI
Kurskod: 0047
Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet med områdesbehörighet 1 eller motsvarande. Som programkurs i utbildningsprogrammet för kandidatexamen i
teologi förutsätter kursen att kurserna Introduktion till filosofin (7,5 hp) är fullgjord.
Utbildningsmål
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
redogöra för de de filosofiska strömningar/problemställningar som behandlas i den valda
kurslitteraturen;
visa att han/hon förstår hur de studerade problemställningarna förhåller sig till varandra och
till andra områden inom filosofin;
visa förmåga att argumentera självständigt kring de ståndpunkter som artikuleras i
kurslitteraturen.
Innehåll
Kursen består i inhämtande av kurslitteratur som valts i samråd med examinerande lärare.
Undervisning och examination
Ingen undervisning ges. Examinationen har formen av muntlig eller skriftlig redovisning, i
enlighet med examinerande lärares anvisningar.
Litteratur
Litteraturkursen omfattar normalt c:a 1000 sidor. Litteraturen väljs inom ett eller flera av
filosofins huvudområden och ska representera en tydlig progression i filosofistudiet i
förhållande till redan inhämtade kurser.
Se i övrigt ”Kursplaner: allmänna bestämmelser”.
Kursplanen fastställd 2011-04-04
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-07-01
Download