Introduktion till filosofin
Introduction to philosophy
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1FL054
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Huvudområde: Filosofi
Nivå: Grundnivå
Fördjupning: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd
Utbildningsområde: Humaniora
Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller
masterexamen
1. Beslut om fastställande
Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och
kursplanen har fastställts 2008-01-03 att gälla från och med vårterminen 2008.
2. Innehåll
Momentet är en introduktion till filosofi och några centrala filosofiska problem. Bland
de klassiska filosofiska frågeställningar som kan behandlas finns de följande: Vad kan jag
veta? Hur förhåller sig kropp till medvetande? Hur är språk möjligt? Har vi en fri vilja?
Vad är rätt, fel, rättvisa? Har livet någon mening och är döden något ont?
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3
respektive 4 hp. Se vidare under punkt 6.
3. Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs
- ha kännedom om några av filosofins centrala problem
- ha en grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt diskutera filosofiska
problem.
4. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, inga särskilda
förkunskaper.
5. Undervisningens uppläggning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Om kursen ges som
Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier,
diskussioner och övningar.
6. Examination
Examinationen på kursen har tre delar: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två
skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Skriftliga prov kan ske i form av
hemtentamensuppgifter eller salskrivning. För deltagande i seminarier ges något av
betygen underkänd eller godkänd. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla
seminarier har möjlighet att erhålla betyget godkänd på seminariedelen genom att fullgöra
skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter enligt anvisningar av betygsättande lärare.
För de skriftliga proven ges något av betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. För
att få betyget godkänd på hela kursen krävs minst godkänt på samtliga tre prov. Betyg
på hela kursen sätts utifrån en sammanvägning av resultaten på alla ingående prov.
Studerande, som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska
fakultetsnämnden begära att annan examinator utses att bestämma betyg.
7. Tillgodoräknande
Kursen kan tillgodoräknas som momentet Introduktion till filosofin på kurserna Filosofi
A, Vetenskapsteori A, Praktisk filosofi A eller Vetenskapsteori A. Kursen kan i examen
ej tillgodoräknas tillsammans med momentet Introduktion till filosofin i Filosofi A,
Praktisk filosofi A, Teoretisk filosofi A eller Vetenskapsteori A, eller tillsammans med
kursen Inledning till filosofin 3 hp. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet
med Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
8. Kurslitteratur
Nagel, Thomas: Vad är meningen med alltihop? Nora: Nya Doxa, 1991.
Huvuddelen av kurslitteraturen utgörs av ett antal originaltexter, där det som behandlas
kan inkludera texter av filosofer som Platon, Aristoteles. Lucretius, Descartes, Locke,
Hume, Kant, Nietzsche, Russell, Nagel, Searle med fler.
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, 901 87 Umeå
Telefon: 090-786 50 00. Texttelefon: 090-786 59 00