Medvetandefilosofi

advertisement
Medvetandefilosofi
Philosophy of mind
Högskolepoäng: 7,5
Kurskod: 1FL059
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Huvudområde: Teoretisk filosofi
Nivå: Grundnivå
Fördjupning: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd och Väl godkänd
Utbildningsområde: Humanistiskt
Kursen kan ingå som en kurs på grundnivå i en kandidat-, magister- eller
masterexamen
1. Beslut om fastställande
Kursen är inrättad av Humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och
kursplanen har fastställts 2008-01-03 att gälla från och med vårterminen 2008.
Reviderad 2009-06-03.
2. Innehåll
Kursens mål är att ge en överblick över centrala frågeställningar, metodproblem och
begreppsbildningar inom medvetandefilosofin samt att förmedla grundläggande
kunskaper om klassiska och moderna teorier om medvetandets natur.
Exempel på teman som kan behandlas är följande:
• den klassiska kropp-själsproblematiken
• behavioristiska, funktionalistiska och dualistiska teorier om medvetandets natur
• förhållandet mellan mentala processer och fysikaliska processer i hjärnan
• medvetandet och datorn
• medvetande och språk
• intentionalitet och mentala innehåll
• självmedvetande, subjektivitet och första-personsperspektiv.
Examination: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två skriftliga prov om 3
respektive 4 hp. Se vidare under punkt 6.
3. Förväntade studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs
- ha översikt över centrala problem och teorier i medvetandefilosofin.
- känna till centrala argument i medvetandefilosofin.
- ha en grundläggande förmåga att kritiskt och självständigt diskutera
medvetandefilosofiska teorier och problem.
4. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, inga särskilda
kunskaper. Förkunskaper motsvarande 30 hp kurser i filosofi eller kognitionsvetenskap
rekommenderas.
5. Undervisningens uppläggning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Om kursen ges som
Internetkurs sker undervisningen i form av nätbaserade presentationer, seminarier,
diskussioner och övningar.
6. Examination
Examinationen består av tre delar: aktivt deltagande i seminarier 0,5 hp, och två
skriftliga prov om 3 respektive 4 hp. Studerande som inte har möjlighet att delta i alla
seminarier har möjlighet att erhålla betyget godkänd på den del av examinationen som
utgörs av seminarier genom att fullgöra skriftliga eller muntliga examinationsuppgifter
enligt anvisningar av betygsättande lärare. För seminariedeltagande ges något av
betygen underkänd eller godkänd. På de skriftliga proven ges något av betygen
underkänd, godkänd eller väl godkänd. För att få betyget godkänd på hela kursen krävs
minst godkänt på samtliga tre prov. Betyg på hela kursen sätts utifrån en
sammanvägning av resultaten på alla ingående prov. Studerande, som två gånger
underkänts i prov, har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan
examinator utses att bestämma betyg.
7. Tillgodoräknande
Kursen kan tillgodoräknas som moment inom någon av kurserna Filosofi A,
Vetenskapsteori A, Filosofi B, Filosofi C, Teoretisk filosofi B eller Teoretisk filosofi C.
Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med kurser med identiskt eller starkt likartat
innehåll. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt i enlighet med Umeå universitets
tillgodoräknandeordning.
8. Kurslitteratur
Kim, Jaegwon, Philosophy of Mind, 2:a uppl. Cambridge, MA: Westview Press, 2006.
Chalmers, David J. (red.), Philosophy of Mind: Classical and Contemporary Readings.
Oxford: Oxford University Press, 2002 (läses i urval).
Kompletterande artiklar kan tillkomma.
Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier, 901 87 Umeå
Telefon: 090-786 50 00. Texttelefon: 090-786 59 00
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards