Etik, världsbild och livshållning: grundkurs 7.5 hp

advertisement
UMEÅ UNIVERSITET
KURSPLAN
Etik, världsbild och livshållning: grundkurs 7.5 hp
Ethics, Worldview and Practice: Introductory Course 7.5 ECTS
Högskolepoäng: 7.5
Kurskod:1RE044
Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier
Huvudområde: Teologi
Nivå: Grundnivå
Fördjupning: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Utbildningsområde: Humanistiskt
Kursen kan ingå i religionsvetarprogrammet eller teologprogrammet inom delämnet
systematisk teologi och etik.
1. Beslut om inrättande
Kursen är inrättad av humanistiska fakultetsnämnden vid Umeå universitet och
kursplanen har fastställts 2007-06-01 att gälla från 2007-07-01. Litteraturen reviderad
2011-05-31.
2. Innehåll
Kursen behandlar grundläggande frågor inom etiken och diskuterar hur etiska
perspektiv relaterar till världsbilder och livshållning. Vad är etik? Hur får vi kunskap i
etiska frågor? Hur påverkar olika religiösa och sekulära livshållningar etiska
uppfattningar? Finns det någon allmänmänsklig etik? Vilken social och politisk roll
har olika etiska teorier spelat? Kursens perspektiv är både historiskt och samtida och
aktuella debatter inom t ex bioetiken behandlas.
3. Förväntade studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
-
redogöra för grundläggande etiska teorier och begrepp
-
redogöra och jämföra de viktigaste synsätten inom teologisk och filosofisk etik
både historiskt och i nutiden
redogöra för relationerna mellan religion och etik och mellan religiösa och
sekulära moraliska traditioner
använda de teoretiska perspektiven för att diskutera olika aktuella etiska
sakfrågor
4. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet.
5. Undervisningens uppläggning
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, gruppövningar och/eller seminarier.
Då det på kursen förekommer litteratur på engelska måste studenten kunna tillgodogöra
sig litteratur på detta språk för att kunna klara av kursen.
6. Examination
Kunskapsredovisning sker i form av skriftliga och/eller muntliga prov. Proven bedöms
med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare
provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad
prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att
hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma
betyg.
7. Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett som skickas till Registrator,
Umeå universitet, 901 87 Umeå.
8. Kurslitteratur
Andersen, Svend (1997). Som dig själv. Nora: Nya Doxa.
Meilaender, Gilbert (2005). Bioethics: A Primer for Christians (2nd ed.). Grand Rapids:
Eerdmans.
Singer, Peter (2002). Praktisk etik. Stockholm: Thales.
Smith, Christian (2009). Moral, Believing Animals: Human Personhood and Culture.
Oxford: Oxford University Press.
Religion och etik. En antologi (2011). Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå
universitet. (Säljes av institutionen)
Artiklar
Download